-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1684 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

چرا در جهان متمدن و پيشرفته امروز مهر و عاطفه و محبت بين انسانها از بين رفته و انسان قرن معاصر با يكديگر اين قدر بيگانه شدهاند؟

يكي از عوامل، رواج تفكر مادي گرايانه به زندگي است. اين تفكر براساس امانيسم (انسان گرايي) رواج گرفته است. براساس اين تفكر، آنچه در انسان، اصيل و واقعي شناخته شده، نيازهاي مادي و لذتهاي جسماني است و سعادت و خوشبختي انسانها براساس نيازهاي مادي و جسماني تعريف و شناخته شده است. در چنين تفكري، دين و ارزشهاي اخلاقي دين كه نگاه به بُعد معنوي وجود انسان دارد، ارزش خود را از دست ميدهد و اصول انساني ناديده گرفته ميشود؛ اصول انساني از قبيل مهر و عاطفه و دوست داشتن ديگران، كمك به همنوعان و انسانها را همچون اعضاي يك بدن حساب نمودن است و در مواقع توجه خطر و ضرر به يك عضو، بسيج ساير اعضا براي دفع خطر از آن عضو كه مورد تأكيد و توصيه تمام اديان الهي است و از اصول مشترك اديان توحيدي به حساب ميآيد. قرون متمادي بر بشر گذشته و در اين مدت مديد به تدريج بر تجربيات و تكامل خود در راه رسيدن به ماديات و استفاده از رموز نهفته در عالم طبيعت ميافزايد تا اين كه انقلاب صنعتي در مغرب زمين به وجود آمد و در پي اين دگرگوني، معنويات و حقايق بسياري مربوط به سعادت و آرامش دروني و جاوداني انسان، تحتالشعاع قرار گرفت، نيز زرق و برق و ظواهر فريبنده مادي آنان را از حقايق و واقعيات دور گردانيد و مردم را به سرگرميها و لذايذ زودگذر مشغول ساخت به گونهاي كه نيازهاي فطري و خواستهها و هدف اصل زندگي خود را فراموش كردند، چنان كه فضيلت تقوا، دوستي، محبت و توجه به ماوراي ماده از خاطرشان محو شد و تمايلات حيواني آنان را به انحراف را به انحراف كشانيده، در نتيجه فضاي زندگي شان را تيره و تار ساخت، به گونهاي كه گرفتار اضطراب، سرگشتگي تباهي و گمراهي شدند و زندگي با همه مهر و محبت و زيبايش به بستر ناراحت كننده و ناخوشايندي بدل گشت و حتي امروزه در اكثر فيلمها خشونت و بيرحمي و نابساماني و جنگ و درگيري به مردم تعليم ميشود. انديشمندي درباره اوضاع اخلاقي و اجتماعي آمريكا چنين مينويسد: به طوري كه آمار نشان ميدهد در ايالات متحده آمريكا، كه از لحاظ رفاه مادي يكي از كشورهاي پيشرفته دنيا به شمار ميرود، در هر چهار خانواده، يك خانواده مبتلا به ناراحتي روحي شناخته شده است.

در هر 72 دقيقه، يك قتل واقع ميشود. در هر ساعت، پانزده جنايت فجيع اتفاق ميافتد. در هر ساعت، هفت فقره دزدي مختلف و 26 مورد سرقت اتومبيل گزارش ميشود. آن چه بيش از هر چيز براي خودشان شگفتانگيز و نگران كننده شده، اين است كه از هر 43 كودك يكي از آنان پرونده پليسي دارد و به همين جهت است كه جنايات جوانان رو به فزوني است. از هر سه ازدواج يكي به طلاق و جدايي منجر ميگردد.

مهدي صانعي، بهداشت روان در اسلام آ ص 10، به نقل از كارن هورناي، ضادهاي دروني ما، ترجمه محمد جعفر مصفا، ص 261.

يكي از تعاليم درخشنده اسلام توصيه بر برادري و اُلف و مهرباني و محبت در بين پيروان آيين محمدي است. يكي از كارهاي اوليه رسول گراميصلي الله وعليه وآله پس از ورود به مدينه منوره ايجاد اُخوت ميان مسلمانان بود.

بنابراين تفكر ماديگرايانه به زندگي و لذتهاي مادي را اصل قرار دادن و فراموشي بُعد معنوي و روحي وجود انسان و دوري از مذهب و دين و ارزشهاي ديني، عامل اساسي، بحران روحي و اخلاقي بشر در قرن معاصر بوده كه مسئله مورد سئوال يكي از آثار و پديدههاي آن است. پديدههاي ديگر مانند افزايش بيماري رواني، خودكشيها، طلاقها، تخريب منابع طبيعي، جدا زندگي كردن، جنگها و خونريزيها و... از ديگر آثار و پديدههاي آن است. تنها راه درمان اين همه مشكلات، بازگشت به حقيقت وجود انسان و نيازهاي اصيل و واقعي در درون وي ميباشد كه نيازهاي معنوي و روحي است. در يك كلام بازگشت به دين و ارزشهاي ديني كه به سعادت و كمال حقيقي انسانها توجه نموده و آنها را راهنمايي نموده است. در بازگشت به دين و ارزشهاي آن، ديگر انسان حرص و ولع سيريناپذير از طبيعت و منابع طبيعي نخواهد داشت، در نتيجه تمام هم و غم انسان، نيازهاي مادي و جسماني و اسراف و زياده روي در دنيا نخواهد بود.

بشر امروزه فهم اين مسئله را دريافته و درصدد جبران گذشته و روي آوري مجدد به دين و معنويت شده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.