-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1695 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ميتوان درباره عمل جراحي كه از عواقب آن خبر نداريم، قبل از عمل جراحي از يكي از علماي بزرگ درخواست كنيم كه با توجه به اطلاع او از علم غيب به ما بگويد كه آيا اين عمل به صلاح است؟

در مسئله آگاهي از غيب به صراحت آيه لايعلم... الغيب الا الله تنها خداونداز غيب آگاهي دارد، نمل (27) آيه 65.

اما در عين حال از آيات ديگر به دست ميآيد كه خداوند بعضي از اسرار غيبي را به پيامبر خود بيان فرموده است. با توجه به روايات بسيار، امامان معصومعليهمالسلام نيز از بسياري از اسرار الهي آگاهي دارند، و ميشود انسان هايي وجود داشته باشند كه از اين اسرار كه غايب از توده و غالب انسانها است و از اين جهت به آنها غيب اطلاق ميشود، آگاهي يابند. حتي خود پيامبر و امامان معصوم كه از اسرار غيبي خداوند آگاهي داشتهاند، در زندگي روزمره و در ارتباط با ديگران از علم غيب بهره نميگرفتند، بلكه به اسباب و عللي كه در زندگي عادي مردم جريان داشته، توجه داشته و طبق آنها عمل مينمودند. علم غيب پيامبر و امامان به اين نحو بوده است كه هر وقت ميخواستند، ميتوانستند آگاه شوند. اصولاً آنها در مواردي اطلاع از عالم غيب و اسرار الهي را اراده ميكردند كه مربوط به احكام دين و مسايل اجتماعي و آنچه در جهت هدايت و سعادت و كمال انسانها بوده است، اما در آنچه مربوط به زندگي عادي و طبيعي و براساس علتها و اسباب الهي در جريان بوده است، موظف به استفاده از غيب نبودهاند، به همين جهت اگر بيماري بر آنها عارض ميشد و يا براي رفع نيازهاي طبيعي و مادي و... مانند مردم عادي عمل مينمودند. خداوند در عين حال كه شافي است و همه چيز به اراده او تحقق مييابد، اما براي نظام عالم، اسباب و مسبباتي قرار داده كه در مسير آنها اراده خود را تحقق ميدهد. امام صادقعليهالسلام فرمود: أبي الله أن يجري الاشياء الا باسباب؛ خداوند اراده فرموده است كه اشيا و كارها با اسباب خود جريان داشته باشد.

با توجه به اين مقدمه، وظيفه اين است كه انسان طبق جريان اسباب و علل عادي و با استفاده از عقل و منطق و با كسب آگاهيهاي بيشتر در زمينه علمي كه كار ميكند، عمل نمايد. در عين حال توجه به خداوند داشته باشد و از او استمداد طلبيده و به او توكل نمايد. در چنين اموري انسان موظف نيست از راه علم غيب وارد شود و نتيجهاي كه به دست ميآيد، در اختيار انسان نيست و انسان بايد در چنين مواردي به خواست خدا عمل نمايد.

اگر همه راههاي طبيعي و عادي مانند كسب آگاهي و مشورت با متخصصان را انجام داد و هم چنان در ترديد و دو دلي بود، با توجه به شرايط استخاره، ميتواند از آن بهره گيرد.

شيخ كليني، اصول كافي، ج 1، ص 259.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.