-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1710 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دعاهاي ما چگونه به وجود آمدند، مثلاً دعاي جوشن كبير و علقمه؟ چگونه هر كدام از آن ها نام مخصوص دارند؟ توضيح دهيد.

دعا كه به معناي خواستن، خواندن، درخواست كردن و ياري جستن است، يكي از مهم ترين وسايل ارتباط انسان با خداوند مي باشد، از اين رو در آموزه هاي ديني بدان بسيار بها داده شده است. تا آن جا كه از آ؛ به عنوان مخ العباده (مغز عبادت) ياد شده و قرآن نيز همگان را بدان فرا خوانده است.

نقش كليدي دعا در تعليم و تربيت و هدايت انسان و قرب معنوي به خداوند موجب شد كه معصومان با بهره گيري از آن به هدايت و تعليم و تربيت انسان ها بپردازند. دعاها در قالب هاي مختلف و با مضامين و معارف بلند عبادي، سياسي و اجتماعي بيان شده اند. گاهي معصومان(ع) به عبادت، مناجات و دعا مي پرداختند. گاهي مردم، اصحاب و ياران ائمه از آنها مي خواستند كه به تعليم و تربيت آن ها بپردازند و ياجهت رفع مشكلات آنان دعا كنند.

البته در بيان دعا مخاطب، خواست و شرايط زمان و مكان نقش بنيادي داشتند؛ از اين رو مضامين دعا ها متفاوت است.

نام گذاري دعاها و مناجات ها معمولاً از سوي معصومان(ع) صورت نگرفته و اسامي دعا ها را عرف و يا افرادي انتخاب مي كردند كه به تدوين كتاب هاي دعا و كلمات معصومان(ع) و جمع آوري دعاها مي پرداختند. در گزينش اسامي دعا ها عوامل متعدد دخالت داشته اند. گاهي دعا به اسم راوي و يا كسي كه دعا جهت تعليم و تربيت او بيان شده، انتخاب شدهاست. مانند دعاي كميل. گاهي اسم دعا در راستاي موضوع مهم دعا كه مورد عنايت بوده، انتخاب شده است، مانند دعاي فرج كه پيام اصلي دعا، فرج و گشايش در ظهور امام زمان(ع) مي باشد. همچنين اسامي برخي از دعاها از كلمات و واژه هاي موجودات در همان دعاها انتخاب شده است، مانند دعاي مجير، يا دعاي جوشن كه به معناي زره است. در مفاتيح الجنان آمده كه جبرئيل اين دعا را به پيامبر تعليم داد تا همچون زره او را در مقابل و بلاها و عذاب دوزخ در قيامت محافظت نمايد. غالباً در ابتداي دعاهاي معروف در كتاب هاي ادعيه، سبب نام گذاري آن ها بيان شده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.