-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1711 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه كنيم فرزند حرام زاده، حلال زاده و پاك شود؟

سؤال مبهم و منظورتان مشخص نيست.

آيا مقصودتان اين است كه از لحاظ تكويني تغيير يابد؟

آيا مقصودتان اين است كه ممكن است فرزند حرام زاده از لحاظ ايمان و تقوا و سلامت روحي و رواني به مرتبه افراد حلال زاده برسد؟

يا منظور اين است كه چگونه مي توان برخي احكام فقهي كه براي حرام زادگان وجود دارد (از قبيل ارث، مرجعيت و امامت جمعه و جماعت) را تغيير داد؟ يا منظورتان چيز ديگري است؟ مشخص نماييد.

در مورد احتمال اوّل از لحاظ تكويني، اين مسئله امكان ندارد. كسي كه از راه نامشروع به دنيا آمده، در هر حال حرام زاده است. اما در مورد احتمال دوم بايد گفت: اگر چه افكار و عقايد، نوع كاركردهاي (حلال و حرام) والدين و غذاهايي كه پيش از انعقاد نطفه و به خصوص غذاهايي كه مادر در دوران حاملگي و شيردهي استفاده مي كند، از جمله عواملي هستند كه در زمينه سازي و شكل گيري روحيات فرزند مؤثر است، امّا آن ها علّت تامّه براي تعيين سرنوشت و گرايش هاي فكري و عملي نيستند، بلكه انسان به حكم خرد و اختيار خويش تصميم نهايي را مي گيرد و سرنوشت خود را رقم مي زند.

بسياري از حلال زادگان، حتي برخي فرزندان انبيا و ائمه راه انحراف و بلكه كفر را در پيش گرفتند و زيادند حرام زادگاني كه از ظلمات گمراهي به سوي نور و معنويت هدايت شدند و مدارجي از قرب الهي را طي نمودند.

در مورد احتمال سوم بايد گفت: احكام شرعي قابل تغيير نيست، ليكن ممكن است والدين مالالارث خويش را به فرزندي كه پيش از عقد شرعي نطفه اش بسته شده، ببخشند. در مسئله مرجعيت و امامت ممكن است مردم و خود شخص نداند كه حرام زاده است، بنابراين امامت و مرجعيت وي اشكال ندارد و اگر خودش بداند ولي مردم ندانند، بر او واجب نيست كه به مردم اعلام كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.