-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1714 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا علم بزرگان از قبيل آيت حسن زاده، جوادي آملي، مصباح يزدي و ساير بزرگان اكتسابي است يا خداوند علم مخصوصي با آنان مرحمت فرموده كه اين قدر كتب مفيد مينويسند؟

علم لدني، علومي را ميگويند كه خداوند بدون اكتساب علم و كوشش و تلاش علمي به بندگان عطا ميكند كه بدون استاد و تعليم و تعلّم، خداوند به افراد ميبخشد، مانند علم پيامبران و ائمهعليهمالسلام. در بعضي موارد خداوند طبق حكمتهايي به بعضي افراد حتي بي سواد نيز عنايت ميفرمايد.

اما در مورد بزرگاني كه نام بعضي از آنها ذكر شده، اين بزرگواران ساليان سال از عمر شريف خود را در راه تحصيل علم سپري كردهاند و از ابتداي سالهاي جواني در رشتههاي علمي مختلف نزد اساتيد بزرگواري همچون علامه طباطبايي، حضرت امام خمينيقدس سره و... شاگردي كردهاند و با تحمل سرد و گرم روزگار اين علوم را اكتساب نمودهاند. اين مهم از طريق مجاهدتهاي شبانه روزي و برنامه ريزي ميسور ميباشد و از طريق اكتساب به ايشان حاصل گرديده است. البته عنايت خداوند نيز بوده و همان گونه كه در روايات آمده، علم، نوري است كه خداوند در دلها ايجاد ميفرمايد. اكتساب و تعلّم صرف براي حاصل شدن علم الهي كافي نيست ونياز به تزكيه نيز دارد. در هر حال تعلّم و تزكيه هر دو اكتسابي است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.