-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1786 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

علت اصلي بيكاري و گراني چيست؟ چرا جوانان به آينده خود اميدوار نيستند و از هر چيز متنفّرند؟

در هر جامعهاي، افزايش بي تناسب مقدار پول در گردش يا افزايش بي تناسب اعتبارات، نسبت به احتياجات اقتصادي، تورم را به همراه دارد.

نتيجه آن است كه ارزش پول پايين ميآيد و مردم ميكوشند پول خود را به كالا تبديل نمايند.(1) و قيمت كالاها افزايش مييابد.

افزايش سطح عمومي قيمتها موجب عدم توازن در توزيع ميشود، زيرا افرادي كه داراي داراييهاي ثابت از قبيل مسكن، اتومبيل، انبارهاي كالا و يا ساير ثروتهاي حقيقي اند، از تورّم بهرهمند ميگردند. به اين دليل، قيمت داراييهاي ثابت افزايش مييابد، در مقابل، اقشاري كه فاقد اين نوع داراييها هستند، براي دسترسي به آنها هميشه با مشكلاتي بيش از پيش مواجه ميشوند. همچنين در آمدهاي متغير با نرخ تورم هماهنگ ميگردند، ولي درآمدهاي ثابت و نيمه ثابت مانندحقوق و دستمزد و بايد بار سنگين تورم را به دوش بكشند، ماليات غير مستقيم، قيمت برخي از كالاها را افزايش ميدهد و يا عوامل فصلي و طبيعي موجب افزايش قيمت گروهي از كالاهاي شود. آنچه نامطلوب است، رشد مدام سطح عمومي قيمتها در مدت زمان نسبتاً طولاني است كه اگر به صورت مستمر افزايش قيمت و گراني وجود داشته باشد، تورم محسوب ميشود.

در جوامعي كه نرخ رشد جمعيت درصد بالايي دارد و در اين جوامع ميزان اشتغال زايي در هر سال با روند رو به رشد جمعيت آن كشور هماهنگي ندارد، به تدريج بر ميزان بيكاران افزوده ميشود امّا بر عكس در جوامعي كه از رونق اقتصادي برخوردار است و نرخ رشد جمعيت بالا نيست، ميزان اشتغال زايي بالا است و زمينههاي اشتغال براي نسلي كه ميخواهد وارد عرصه اجتماع شود، فراهم است.(2)

به جهت افزايش ميزان اشتغال در مرحله فعلي، نياز به استراتژي توسعه صنعتي است كه در كشورهاي جهان سوم مطرح ميباشد. توسعه صنعتي به جهت رقابت با جهان پيشرفته نميباشد، بلكه نياز به تأمين اشتغال در سطح كشور است تا اين كه تكنولوژي مدرن و پيشرفته در فعاليتهاي اقتصادي به كار گرفته شود و ميزان اشتغال در مسير رو به رشدي قرار گيرد. اگر در جامعهاي برنامه ريزي اقتصادي در مسيري باشد كه پاسخگوي خواستههاي جامعه و متناسب با اقشار گوناگون جامعه باشد، نيز در مسير ضد تورمي و در مسير اشتغال زايي تدوين و تنظيم شود، ميتواند در حدّ مطلوبي نيازهاي جامعه را برطرف كند.

عوامل مهم بيكاري و گراني، از يك طرف به تئوري پردازان و سياست گذاران وابسته است و از طرف ديگر به اقشار جامعه. در عين حال ميتواند عوامل بسياري در ان نقش داشته باشد.

در خصوص مورد دوّم سؤال، جوانان را بايد افرادي ناميد كه سرا پاي اميد و عشق به آينده و خوبيها هستند. اين گروه از جامعه نقش خلّاق و سازندهاي در هر جامعهاي ايفا ميكنند. اگر اين نسل به قابليتها و تواناييهاي خود پي ببرد، ميتواند جامعه را در يك حركت رو به جلو پيش ببرد و نشاط و شادابي را در جامعه ايجاد كند. جامعه جوان جامعهاي است كه نا اميدي و يأس را به گوشه افكنده و همواره اميدواري و شوق به آيندهاي روشن را به همراه دارد. امّا در اين مسير جوان بايد اوّلاً خود را بشناسد و قابليتها و تواناييهاي خود را بداند. ثانياً اراده و عزم را به طور جدي در مسيري قرار دهد تا بتواند بر اساس قابليتهايي كه دارد در جامعه شخص مؤثر و مفيدي باشد.

نكته مهم و اساسي كه در همه حال جوان بايد فراموش نكند، ياد خدا و دل به او سپردن است. عشق به خدا، عشق به همه خوبيها و كليد موفقيت انسان است. در اين صورت هيچ گاه انسان به سوي نااميدي و تنفر رهنمون نميشود. امروزه جواناني هستند كه در عرصههاي علم، ورزش و زندگي به قلّههاي رفيع موفقيت ميرسند.

عوامل تنفّر و بدبيني جوان نسبت به زندگي و آينده ميتواند در چند چيز باشد:

1- عدم عشق و اميد و ايمان به پروردگار قادر و حكيم.

2- عدم تلاش و مجاهده براي زندگي سالم و خو كردن به راحتي و تنبلي.

3- بي اعتمادي نسبت به ديگران و حتي كشور و جامعهاي كه در آن زندگي ميكنند.

4- عدم فهم معناي واقعي خوشبختي و راه رسيدن به آن.

5- تبليغات نامطلوب فرهنگي از طرف ديگران و كشانده شدن به راههاي ناپسند و بعضاً مواد مخدّر.

عوامل بسياري ديگر نيز ميتوانند در اين جهت نقش داشته باشند كه يك جوان مسلمان با شناخت آنها و با شناخت هويّت خود و با استمداد از خدا ميتواند از مشكلات فكري و عملي نجات يافته و آيندهاي روشن و اميد بخش براي خود ترسيم نمايد.

پي نوشتها:

1. غلامحسين مصاحب، دايرة المعارف فارسي، ج 1، ص 686.

2. مجله معرفت، شماره 23، ص 40 و 41، با تلخيص.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.