-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1988 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در شهر ما چهار نفر روحاني زندگي ميكنند و هميشه مردم را به وحدت و يكدلي دعوت ميكنند اما تاكنون يك بار كسي نديده خودشان يك جا جمع شوند، وقتي چهار نفر روحاني نتوانند با هم توافق كنند، از مردم چه انتظاري دارند؟!

ترديدي نيست كه دين مقدس اسلام آيين وحدت و يگانگي است و از هر گونه نفاق و تفرقه و پراكندگي بيزار است. توحيد نه تنها يكي از اصول دين است، بلكه تمام اصول و فروع اسلام و همه برنامههاي آن بر محور توحيد دور ميزند.

توحيد روحي است در كالبد همه تعلميات اسلام وجاني است كه در پيكر اسلام است.(1)

اتحاد و يكپارچگي اثر اعجازآميزي در پيشرفت اهداف اجتماعي دارد.

امرز سدهاي عظيمي در جها بر پا شده كه مبدء توليد بزرگترين نيرو است و سرزمينهاي وسيعي را زير پوشش آب يا روشنايي قرار داده است.

اگر دسرت فكر كنيم ميبينيم اين قدرت عظيم چيزي جز نتيجه پيوستن قدرتهاي ناچيز دانههاي باران نيست. آن گاه بهاهملت اتحاد انسانها واقف ميشويم.

رسول خدا(ص) فرمود: مثل افراد مؤمن در دوستي و نيكي به يكديگر همچون اعضاي يك پيكر است كه چون بعضي از آن رنجور شود و به درد آيد، اعضاي ديگر را قرار و آرامش نخواهد بود.(2)

برادر عزير، اگر روحانيون شهرتان همان طوري باشند كه شما نوشتيد، اما شما وقتل فهميديد اتحاد و توافق اثر فوقالعادهاي دارد، بايد طبق آنعمل كنيد، خواه گويندگان عمل بكنند و خواه ترك نمايند.

ولي فكر نميكنيم روحانيون شهرتان چنان باشند و حتماً با هم تماس دارند و با هم تبادل نظر ميكنند و از علم يكديگر بهرهمند ميشوند، اما ممكن است شما نديده باشيد.

البته بهتر است تجمع آنان گاهي در انظار مردم باشد تا خداي ناكرده ايجاد تفرقه در ديگران نكند.

پي نوشتها:

1 - تفسير نمونه، ج 6، ص 50.

2 - تفسير ابوالفتح رازي، ج 2، ص 450، طبق نقل نمونه، ج 3، ص 33.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.