-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1991 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا خواب هايي كه در مورد خون و مار و غيره ديده ميشود، معناي بدي دارد؟ معناي آن چيست؟

در اين مورد بايد گفت كه خواب و رؤيا چند قسم است:

1 - خوابهاي مربوط به زندگي گذشته؛ يعني صحنه هايي كه انسان در طول زندگي خود ديده است گاهي در عالم خواب تجسم پيدا كرده و جلوه چشمان انسان ظاهر ميشود. اين نوع خوابها تعبير خاصي ندارد.

2 - خوابهاي پريشان و نامفهوم كه معلول نيروي توهم و خيال است كه اصطلاحا اضغاث احلام گفته ميشود و نتيجه افكار پريشان است وهمانند افكاري است كه انسان در حال تب پيدا ميكند، اين چنين خوابي هم تعبير ندارد.

3 - خواب هايي كه مربوط به آينده است و از آن خبر ميدهد.

اين نوع خواب دو شعبه دارد:

الف) صريح و روشن كه نياز به تعبيري ندارد، چون واقعيت را يده است و در آينده دور يا نزديك تحقق ميپذيرد، مثلا خواب ميبيند پدرش از سفر برگشته است، ازخواب بيدار ميشود ميفهمد همان روز يا چند روز ديگر بر ميگردد.

ب) خواب هايي است كه در عين حكايت از حوادث آينده بر اثر عوامل خاص ذهني و روحي تغيير شكل يافته و نيازمند به تعبير است. با توجه به مطالب فوق پاسخ سؤال اين است كه اگر خواب از نوع سوم باشد ميگويند: خون در خواب تعابير گوناگوني دارد.

ديدن خون، به اين معنا است كه خواب بيننده نگران يكي از بستگان نزديك خويش است.

خون از دهان ريختن، نشانه يك بيماري بسيار خطرناك است.(2)

مار ديدن در خواب، به صاحب خواب در مقابل دسيسههاي يك شخص هشدار ميدهد.

مارگزيدگي به اين معنا است كه خواب بيننده بر اثر دسايس خيانتآميز و اعمال مكارانه يك شخص دچار دردسر خواهد شد.(3)

در واقع انسان شكل ملكوتي چيزي را ميبيند نه شكل ملكي آن را.

پي نوشتها:

1 - مكارم شيرازي، معاد و جهان پس از مرگ، ص 292.

2 - فرهنگ جامع تعبير خواب، تأليف هانس كورت، ترجمه مهندس علي اصغر شجاعي، ص 282، 283.

3 - همان، ص 560.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.