-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2057 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا روشي كه حضرت سيد الشهدا(ع) انتخاب كردند مي تواند مصداق امر به معروف و نهي از منكر در حال حاضر باشد؟ در چه شرايطي ممكن است امر به معروف و نهي از منكر به اين صورت واجب شود؟

توجه به دو نكته ضروري است:

اوّل) نقش زمان و مكان در وجوب امر به معروف و نهي از منكر،

دوم) شناخت صحيح آمر و ناهي از مسئوليتي كه دارد و شرايطي كه در آن قرار دارد.

در زمان حضرت سيد الشهدا(ع)، موقعيت زماني و مكاني با امروز متفاوت بود، به طوري كه با بررسي اجمالي متوجه تفاوت اين دو برهه از مان مي شويم.

مسئله بعدي شناخت شرايط است. حضرت سيد الشهداء امام معصوم و به حق بودند و با احاطة كاملي كه داشتند مي توانستند تصميم درستي اتخاذ كنند.

اصلاً از همين رو است كه امروز فعل آن امام بزرگ براي ما حجت است، ولي ما به عنوان مأموم نه چنان شناختي داريم و نه آن قدر مكلف هستيم،زيرا فريضة امر به معروف طبق فتاواي مراجع در فرض عدم پذيرش، از گردن مكلف ساقط مي گردد و نبايد به آن اقدام كند.

مسئلة بعدي: امام داراي مسئوليت و تكليفي است و ما داراي مسئوليت و تكليفي ديگر. بنابراين در تبعيت از امام بايد توجه داشت كه فعل امام تكليفي عمومي است - تا شامل حال ما شود - و يا امري است مربوط به تكاليف ويژة رهبري و امامت؟

نكتة آخر: يكي از اهداف قيام امام حسين(ع) امر به معروف و نهي از منكر بود، بنابراين قيام امام نمي تواند مصداق بارز امر به معروف و در نتيجه يكي از شيوه هاي آن باشد. از اين رو، نگرش شما به اين مسئله از اين زاويه كمي يك بُعدي است. قيام امام حسين(ع) محصول شرايط متفاوتي بود (شرايط سياسي، فرهنگي، اخلاقي، ديني و حتي اقتصادي) كه شايد تكرار پذير نباشد. بنابراين در تطبيق روزگار فعلي يا شرايط خاصي كه پيش مي آيند با قيام حضرت بايد به اين جنبه ها توجه كافي داشت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.