-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2104 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چگونه و به چه روشي با مردم برخورد و زندگي كنيم كه هم ما را دوست داشته باشند و هم حقوق يكديگر را مراعات نماييم؟ با افرادي كه به احكام و دستور خدا عمل نمي كنند چگونه باشيم؟

عوامل مختلفي در تسخير دل ديگران و جلب نظر آن ها مؤثر است:

1- يكي از عوامل مهم جلب محبت مردم، گشاده رويي و حُسن برخورد است. رسول اكرم(ص) به فرزندان عبدالمطلب مي فرمايد: شما نمي توانيد با ثروت و سرمايه هاي خود محيط وسيع و پرمهري را به وجود آوريد كه همةمردم را در بر گيرد، پس با روي بشاش و چهرةگشاده با آنان برخورد نماييد و بدينوسيله محبتشان را جلب كنيد.[1]

در روايت ديگر امام باقر(ع) مي فرمايد: بشاشت و گشاده رويي ماية جلب محبت مردم و قرب به خدا است.[2]

2- عامل ديگر در جلب محبت مردم، رفق و مدارا است: امام صادق(ع) مي فرمايد: كسي كه

كار خود را با لطف و مدارا انجام دهد به آن چه از مردم متوقع است نائل خواهد شد.[3]

3- عامل سوم تواضع و فروتني است. امام صادق(ع) مي فرمايد: تواضع، ماية اصلي هر شرف محبوب و مقام بلند است.[4]

در روايتي امام علي(ع) سه عامل مذكور را در يك جمله جمع كرده است: سه چيز است كه موجب محبت مي شود: حُسن خلق، رفق و مدارا و فروتني.[5]

از طرف ديگر تندخويي و خشونت ماية جدايي و نفرت مردم مي شود. امام باقر(ع) مي فرمايد: تلخ رويي و گرفتگي رخسار باعث جلب دشمني مردم و دوري از پروردگار است.[6]

در برخورد با كساني كه به مسائل اخلاقي و شرعي پاي بند نيستند بايد به توصية قرآن عمل كرد كه پاسخ بدي به نيكي است، حتي در امر به معروف و نهي از منكر نيز بايد اصل مدارا ترك نشود. قرآن مي فرمايد:ادفع بالتي هي أحسن فإذا الّذي بينك و بينه عداوه كأنّه وليّ حميم؛ بدي را با نيكي دفع كن كه در اين صورت دشمنان سر سخت همچون دوستان گرم و صميمي مي شوند.[7]

البته حساب افراد معدودي كه مي خواهند از رأفت اسلامي سوء استفاده كنند، جدا است و بايد با آن ها با قاطعيت برخورد كرد و به مجازات رساند امام معمولاً افراد جامعه در برابر متانت و احسان و مدارا واكنش مثبت نشان مي دهند و سر تسليم فرود مي آورند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.