-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2106 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

هنگامي كه دبير سر كلام مشغول تدريس است حواسم سر درس نيست و با دوستانم صحبت مي كنم، چه كار كنم از اين حواس پرتي بيرون آيم.

حواس پرتي در كلاس مي تواند معلول عواملي در داخل يا خارج از كلاس باشد. تشخيص عوامل خارج از كلاس نيازمند اطلاعات بيشتر مي باشد تا راه حل مطابق آن ارائه گردد. در يك تقسيم بندي عوامل حواس پرتي دانش آموزان در كلاس درس را مي توان سه دسته فرض و پيگيري كرد.

1- عوامل خارجي: امور يكه باعث خوشحالي يا ناراحتي يا دغدغة خاطر انسان مي گردند. در صورت تداوم باعث حواس پرتي مي شوند. مثلاً مراسم جشن يا خبر خوشحال كننده اي كه در پيش داريد. به خاطر آن حواستان پرت مي شود يا از شنيدن خبر ناراحت كننده اي در مورد خود يا خانواده، فاميل و يا دوستان رنج مي بريد. يا از نحوة برخورد اعضاي خانواده يا اولياي مدرسه نسبت به خود ناراحت مي شويد، يا از نوع رابطه و برخورد ناهنجاري كه بين اعضاي خانواده، پدر و مادر، يا اقوام و خويشان است، دغدغة خاطر داريد. از مريضي خود يا يكي از وابستگان رنج مي بريد. يا از كارهاي زيادي كه تصميم داريد بعد از كلاس انجام دهيد، يا فقر و مشكلات ديگر غير از آن چيزهايي كه بيان شد، هر يك مي تواند زمينه اي براي حواس پرتي در كلاس باشد. بايد آن ها را شناخت و راه حل مناسب ارائه داد.

2- عوامل داخلي كه قدرت تغيير آن را نداريد.

انشاءالله هيچ يك از علل ذكر شده مطرح نبوده و اساساً اين مشكل ريشه در خارج از كلاس ندارد در اين صورت بايد علت آن را در داخل مدرسه و كلاس جستجو كرد. ممكن است علت حواس پرتي، عامل يا عواملي باشد كه تغيير آن از عهدة شما خارج است مثلاً وضعيت فيزيكي ساختمان و نامناسب بودن آن براي كلاس درس، يا قرار گرفتن كلاس در كنار زمين يا سالن ورزشي ممكن است علت حواس پرتي باشد يا قيافه و شيوة بيان يا نوع لهجه معلم باعث حواس پرتي دانش آموز گردد.

اين گونه امور را بايد به صورت گروهي به مدير مردسه خبر داد تا تصميم مناسبي اتخاذ كند و از قدرت شما خارج است.

3- عومل داخلي كه تغيير آن به شما مربوط است.

تذكر: ترك هر كار و عادت نادرست نيازمند عزم و ارادة جدّي است ترك عادت صحبت كردن و ايجاد تمركز حواس، يكباره و فوراً امكان پذير نيست بلكه به تدريج و با تمرين و گذشت زمان و وجود ارادة قوي مي توان به آن دست يافت.

فراهم ساختن زمينه براي ايجاد تمركز حواس امري حياتي در پيرفت تحصيلي است براي نيل به اين هدف، پيش از شروع كلاس با دوست بغل دستي خود توافق كنيد و از او بخواهيد با شما حرف نزند واگر شما با او حرف زدي، به شما تذكر دهد يا به حرف شما پاسخ ندهد.

در غير اين صورت جاي خود را تغيير دهد و اگر تغيير جا، مشكل را حل نكرد، به صورت موقتي صندلي خود را از بقية دانش آموزان جدا كنيد و تنها بنشيند. ممكن است با اين كار نيز ذهن شما در خارج از كلاس سير كند، در اين صورت با خط درشت روي كاغذي بنويسيد موقع تدريس دبيرم بايد حواسم را به صحبت استاد متمركز كنم و آن كاغذ را جلوي خود بگذاريد كه در صورت انحراف ذهن از كلاس، شما را زود به كلاس بر مي گرداند. با ارادة جدّي و انجام كارهاي ذكر شده به زودي مي توانيد حواسي متمركز داشته باشيد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.