-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2128 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معيار اصلي در انتخاب يك دوست چيست؟

در انتخاب دوست بايد دقت كرد، چون مردم، انسان را با دوستش مي شناسند. اگر دوست انسان آدم بدي باشد مردم هر دو را با يك ديد نگاه مي كنند. در روايات، با اين كه بر دوست يابي و اهميت دادن به دوست تأكيد فراوان دارد، از دوستي با بعضي افراد نيز بر حذر داشته است. دوست هاي مذموم و ناپسند:

1- دوستي به خاطر غير خدا؛ امام اميرالمؤمنين(ع) فرمود: با كسي كه دوستي او در مسير خدايي و الهي نيست پرهيز كن زيرا دوستي با او باعث پستي و همراهي با او شوم است [با كسي به خاطر دنيا و مال دنيا دوست مشو].[25]

2- دوستي با افرادي كه در دوستي با انسان بي ميل هستند؛ اميرالمؤمنين(ع) فرمود: با كسي كه دوست ندارد با شما دوست شود رغبت نكن. از كسي كه تمايل به دوستي با شما دارد دوري نكن.[26]

3- دوستي با افراد نادان، بخيل، ترسو و دروغگو؛ امام باقر(ع) فرمود: با چهار طائفه دوستي نكن: احمق و بخيل و ترسو و دروغگو.[27]

4- دوستي با افرادي كه عيب جو و چاپلوس هستند يا دوستي آنان به خاطر دنيا طلبي است؛ امام صادق(ع) فرمود: با افرادي كه با تو به خاطر مال يا به خاطر خورد و خوراك دوست مي شوند حذر كن و دوستاني را انتخاب كن كه با تقوا باشند.[28]

اميرالمؤمنين (ع) فرمود: با كسي كه عيوب تو را به رخ مي كشد و خوبي هاي تو را مخفي مي كند دوست نشو.[29]

باز فرمود: دوست حقيقي تو كسي است كه لغزش هاي تو را ببخشد و كمبودهاي تو را جبران كند و عذر تو را بپذيرد و عيوب تو را مخفي كند.[30]

امام صادق(ع) فرمود: دوستان خود را با دو چيز بيآزماييد، آن وقت دوستي با آنان را محكم كنيد يا از دوستي با آنان دوري كنيد:

1- محافظت بر نماز ها در اوقات خود؛

2- نيكي به برادران در سختي ها و آسايش ها.[31]

پيامبر (ص) فرمود: اگر از برادر ديني ات سه خصلت ديدي به او اميدوار باشد: حيا، امانت و صدق. اگر در او اين صفات نيست به او تكيه نكن.[32]

[25] محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، عنوان 39.

[26] همان، عنوان 48.

[27] همان.

[28] همان.

[29] همان.

[30] همان، عنوان 50.

[31] همان، عنوان 56.

[32] همان.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.