-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2151 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نظر شما دربارة دكتر علي شريعتي و استفاده از آثار او چيست؟

دربارة دكتر شريعتي و آثار او سه ديدگاه وجود دارد. برخي او را شخصيت علمي و مذهبي دانسته و آثار او را نيز مفيد مي دانند. از سوي ديگر مواضع و سخنان او را نيز در رشد سياسي و فرهنگي همة مردم، به ويژه دانشجويان بسيار تأثير گذار مي دانند، از اين رو باور دارند كه او نقش بنيادي در شكل گيري جنبش دانشجويي داشته و يكي از عوامل مهم سقوط رژيم شاه ايران به حساب مي آيد. اين طيف از افراد كه از طرفداران دكتر شريعتي به حساب مي آيند بارها از دكتر و آثار او دفاع نموده و مخالفان دكتر شريعتي را نكوهش مي كنند حتي مخالفان او را با عناوين تحجر گرايان متهم مي كنند. البته اكثر اين افراد را روشنفكران و دانشجويان تشكيل

مي دهند.

برخي ديگر كساني هستند كه مخالف دكتر شريعتي بوده و آثار او را مفيد

نمي دانند. اين عده عقيده دارند كه او در بيان معارف دين دچار مشكل شده و برخي از مباني او در خصوص معارف و مسايل اسلامي اشتباه است. از سوي ديگر مخالفان دكتر شريعتي باور دارند كه او با روحانيت - به عنوان فرهيختگان و نخبگان و قشر فرهنگي جامعه - مخالف بوده و حتي نسبت به قشر روحانيت اهانت نموده است. اين عده عقيده دارند كه دكتر علي شريعتي و اثار علمي او نقش چنداني در شكل گيري انقلاب اسلامي ايران نداشته و عامل مهم فرهنگسازي در جامعه نبوده است.

برخي ديگر نسبت به دكتر شريعتي و اثار او ميانه رو بوده، نه مثل طرفداران دكتر شريعتي هستند كه تمام آثار او را مفيد دانسته و او را شخصيت مهم علمي و سياسي بدانند و نه مانند مخالفان شريعتي هستند كه با تمام كتاب هاي او مخالف بوده و شخصيت سياسي و علمي او را قبول نداشته باشند. اين عده عقيده دارند كه دكتر شريعتي برخي از امتيازات و برخي از عيب ها را دارد. آثار او نيز به يك اعتبار به دو دسته تقسيم مي شود: برخي از آثار او مفيد بوده و خواندن آن ها مشكل ندارند ولي برخي ديگر مشكل داشته و نياز به بازنگري و اصلاحات دارند. دكتر مانند ديگر افراد فرهنگي جامعه در رشد سياسي و فرهنگي مردم نقش داشته، اگر چه خود برخي از نقص ها را داشته است؛ مثلاً او در تبيين برخي از معارف اسلامي دچار مشكل و ضعف شده و حتي اشتباره كرده ولي در تبيين برخي از معارف ديگر اسلامي نقش عمده داشته است.

او با سخنراني هاي خويش در مراكز علمي و دانشگاه ها و تدوين كتاب ها به فرهنگ پروري و فرهنگ سازي پرداخته است، از سوي ديگر برخي از مواضع او نسبت به روحانيت، بر نگرش او نسبت به معارف ديني، از شخصيت علمي و سياسي او كاسته و شخصيت او را آسيب پذير نموده است.

به نظر مي رسد ديدگاه اعتدال گرايان، معقول ترين و منطقي ترين نگرش نسبت به شريعتي باشد؛ زيرا شخصيت و آثر دكتر نه بدان گونه هستند كه طرفداران او باور دارند و نسبت به دكتر مطلق گرايند و نه ديدگاه مخالفان او قابل قبول است، بلكه حق آن است كه دكتر برخي ويژگي ها را داشته كه از آن جهت قابل تقدير بوده و برخي از آثار او مفيد است و برخي از عيب ها را نير داشته است كه برخي ابعاد شخصيت و آثار علمي او را آسيب پذير نموده است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.