مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21585 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:961

خود حقيقي و واقعي انسان چيست و چگونه بدست مي آيد؟
آن «خود» همان حقيقت برتر ؛ يعني روح الهي و فطرت خدايي است كه انسان بر آن سرشته شده است و چنانچه آدمي آن حقيقت را با معاصي آلودگي ها و دنياپرستي آلوده نكند و رابطه اش را با خدا محفوظ بدارد حجاب هاي ظلماني - كه مانع شهود حق تعالي است - از ميان خواهد رفت وانسان ؛ خدا را بهتر درك خواهد كرد. البته درك خدا براي همه انسان ها وجود دارد ؛ زيرا از نظر فلسفي علم معلول ذي شعور به علت خود علمي حضوري و ذاتي است.از اين رو همه انسان ها در درون خود به علم حضوري خدا را درك مي كنند ؛ ليكن آلودگي ها و معاصي - چون حجاب هايي - مانع درك و التفات درست مي شوند و با زدودن اين ابرهاي تيره از آسمان نفس تلألؤ خورشيد مطلق نمايان تر خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.