مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21629 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:626

فرق عشق مجازي و حقيقي چيست
شق دو گونه است: {Tالف) عشق هاي مجازي و مادي؛T} در اين گونه عشق ها، همه شكوه و زيبايي در طريق وصال است و همين كه وصال حاصل شد، عشق مي ميرد و جلال و عظمت خود را از دست مي دهد. {Tب ) عشق حقيقي و الهي؛T} در چنين عشقي هم طريق وصال بسيار پر شكوه و زيبا است و هم خود وصال. افزون بر آن وصال در چنين عشقي مراتبي دارد و عارف و اصل، هم چنان سالك مراتب عالي وصل است و وصال نهايي فناي مطلق است، كه در آن بنده؛ يعني، موجودي بي نهايت كوچك، در محبوب حقيقي - كه كمال مطلق است - فاني مي شود و حتي از فناي خويش نيز فاني مي شود و در آن مرتبه ديگر فردي نيست و هر چه هست او است. مانند قطره اي كه در دريا مي افتد و با فنا شدن در اقيانوس، به اقيانوس تبديل مي شود. در اينجا ديگر عشق و عاشق و معشوق يكي است. {Sكه يكي هست و نيست جز او# وحده لا اله الا هوS}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.