مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21632 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:463

آيا سكوت بهتر است يا حرف زدن؟ در چه مواردي سكوت نارواست؟
همان گونه كه نوشته ايد، سكوت همواره امر مطلوبي نيست؛ بلكه گاه ضروري است. پس بايستي سخنان را طبقه بندي كرد و در موارد لزوم سخن گفت. در موارد غير ضروري نيز از سخن باز ايستاد؛ مثلاً اگر سخن گفتن براي هدايت كسي يا براي ابراز محبت به همسر و فرزند باشد، بسيار نيكو است. هم چنين احوال پرسي از ديگران و...؛ ولي اگر سخن لغو و بيهوده و يا خداي ناكرده مشتمل بر گناه باشد، در اين صورت بايستي از آن پرهيز كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.