مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21699 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

پدر و مادرم درستكار و مورد اعتماد مردم اند ولي در عبادت كوتاهي مي كنندچگونه آنها را ارشاد كنيم؟
ضمن تبريك به شما به خاطر احساس مسؤوليت در برابر خانواده، اميدواريم توفيقات الهي شامل حال شما گشته بتوانيد والدين خود را به نماز دعوت كنيد. خواهر عزيز! از نظر اصولي شما بايستي احترام و محبت به پدر و مادر را هرگز فراموش نكنيد، چرا كه خداوند حتي در برابر پدر و مادر مشترك، فرزندان راموظف به رفتار عطوفت آميز كرده است: و اگر پدر و مادر تو را به راه شرك خواندند، آن را نپذير و اطاعت مكن، ولي در دنيا با رفتار پسنديده با آنان برخورد نما. (لقمان/15) دعوت آنان به نماز: 1- بايستي با آرامش و منطق صورت گيرد؛ 2- دعوت با عمل مقدم بر هر گونه دعوت ديگر است؛ 3- انتظار حصول نتيجه فوري و سريع را نداشته باشيد؛ 4- از افراد ديگري كه محتمل است تأثيرگذار باشند، استفاده كنيد؛ 5- كتاب هاي مفيد در اين زمينه را به خانه ببريد و در معرض ديد آنان قرار دهيد. در مورد گريه در عزاداري ها، اين كار از واجبات نيست، بلكه از امور مستحبي است. مطرح نبودن آن در خانواده شما در حال حاضر موضوع مهمي نيست. فعلاً بايستي روي اصول و اركان بينش آنان كار كرد، تا خداوند آنان را هدايت كند. شما از اين بابت نگران نباشيد و سعي كنيد با تبليغ مناسب و مداوم آنان را به نماز دعوت كنيد. ان شاءاللَّه مؤثر خواهد بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.