مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21751 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

سختي ها، تا چه اندازه مي تواند در سازندگي فرد تاثير داشته باشد؟
سختي ها و دشواري ها نقش مهم و نيرومندي در تربيت، تقويت اراده و شكوفايي استعدادهاي نهفته آدمي دارد. ليكن وقتي سخن از كاركرد سازنده دشواري و مصائب مي رود منظور اين نيست كه اين تأثير بر همگان به يكسان و متحد الشكل مي باشد، بلكه بر روي بسياري از انسان ها ممكن است نقش منفي داشته باشد. آنچه در اينجا خيلي اهميت دارد نحوه برخورد و رويارويي فرد با مشكلات است. هر اندازه شخص داراي جهان بيني درست تري بوده و فلسفه رنجها و مصائب را بهتر بشناسد و از نظر روحي فردي خطرپذير، با اراده و مقاوم تر باشد از جنبه هاي مثبت مشكلات بهره افزون تري مي گيرد و بر عكس هر اندازه شخص عافيت طلب، بدبين و خطرگريزتر باشد از مشكلات آثار منفي بيشتري دريافت مي دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.