مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21815 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با اطاعت از فرامين خدا انسان به چه كمالاتي مي رسد؟
كمالات انسان داراي حد و حصري نيست. در اين زمينه مولوي سروده است: {Sاز جمادي مردم و نامي شدم # وزنما مردم به حيوان بر زدم S} {Sمردم از حيواني و آدم شدم # پس چه ترسم كي زمردن كم شدم S} {Sحمله ديگر بميرم از بشر# تا برآرم از ملايك پرّ و سَرS} {Sوزملك هم بايدم جَستَن زجو# كل شي هالك الا وجهه S} {Sبار ديگر از ملك قربان شوم # آنچه را در وهم نايد آن شوم S} {Sپس عدم گردم عدم چون ارغنون # گويدم انا اليه راجعون S} {Sآب كوزه چون در آب جُو شود# محو گردد در ويُ او جو شودS} آدمي در سيري كمالي به سوي ابديت و لقاي پروردگار در حركت است. آنان كه ارزش اين سير را داشته و با دو بال علم و عمل در اين وادي گام برمي دارند، هدايت يافته به صراط مستقيم اند. آنان در دنيا ثابت و استوار و در آخرت نيز سرافراز و برخوردار از نعمت هاي بي پايان و رضاي الهي اند: «و هيچ كس نمي داند كه پاداش نيكوكاريش چه نعمت و لذت هاي بي نهايت است كه روشني بخش دل و ديده است و براي او در عالم ديگر ذخيره شده است»، {V(سوره سجده، آيه 17)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.