مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21816 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

علل گمراهي چيست؟ براي هدايت فرد گمراه چه كنم؟
گمراهي عوامل متعددي دارد كه مي توان در يك طبقه بندي كلي آن را به عوامل داخلي و بيروني تقسيم كرد: {Tعوامل داخلي:T} نيرويي از هواهاي نفساني و نفس اماره؛ نيانديشيدن و تحصيل نكردن معرفت، خودپسندي، مكدر ساختن قلب و دل با ارتكاب گناهان، تعصب، لجاجت و تقليد كوركورانه. {Tعوامل بيروني:T} شيطان هاي انس و جن، جاذبه هاي فريبنده دنيا، اطاعت از طاغوت ها و سد كنندگان راه خدا و همنشيني با منحرفان. راه حل گمراهي مبارزه با عوامل گمراهي است؛ بايستي هم از درون و هم از بيرون عوامل گمراهي را كنار زد تا نور هدايت در دل بتابد. براي هدايت كردن فرد گمراه در آغاز بايستي عوامل گمراهي او را شناخت و آن گاه مناسب با آن اقدام كرد. مثلاً كسي كه مسائل فكري دارد را بايستي با منطق و دليل متقاعد كرد ولي كسي كه از نظر فكري مشكل ندارد ولي در عمل لغزش دارد را بايستي با هشدار و بيان آثار گناه از گناه بازداشت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.