مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21853 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه عزت نفس خود را تقويت كنيم؟
«عزت نفس»؛ يعني، آن كه آدمي شرافت و ارزش خود را بشناسد تا در برابر حوادث و در شرايط مختلف خود را حفظ كند. اگر ديوانه اي الماسي گران قدر در دست داشته باشد آن را به مفت از دست خواهد داد ولي شخص خردمند آن را حفظ خواهد كرد و جز به بهاي واقعي، آن را نخواهد فروخت. آدمي اگر قدر خود را بداند آن را ارزان نخواهد فروخت. به قول سعدي: {Sتو به قيمت وراي دو جهاني # چه كنم قدر خود نمي داني S} {Sگرقدر خود بداني قَدرَت فزون شود# نيكو نهاد باش كه پاكيزه پيكري S} {Sچندت نياز و آز دوانَد به بر و بحر# درياب وقت خويش كه درياي گوهري S} {Sگر كيمياي دولت جاويدت آرزوست # بشناس قدر خويش كه گوگرد احمري S} {Sاي مرغ پاي بسته به دام هواي نفس # كي بر هواي عالم روحانيان پري؟S} حال بايد خود را شناخت. آدم خليفه خدا بر زمين و مورد تكريم خداوند و... در حركت به سوي كمال نامتناهي، {A{/Bإِنَّ إِلي رَبِّكَ اَلرُّجْعي {w1-4w}{I96:8I}/}A}. چنين موجودي را نسزد كه سر بر آستان مخلوقي فرود آورد و دست نياز نزد اين و آن دراز كند و يا خود را به ذلت معصيت و هواي نفس گرفتار سازد. آري خواهر عزيز، راه تحصيل عزت شناخت ارزش وجودي انسان و كمال او و مسيري است كه بايد طي نمايد. مطالعه كتاب هاي انسان شناسي شهيد مطهري و هم چنين آثار علامه جعفري و علامه حسن زاده آملي را به شما توصيه مي كنيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.