مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21870 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي توان عاشق خدا بود و در اين عشق ثابت قدم بود؟
اگر كسي بخواهد عاشق خداوند و اولياي او شود، كافي است مقداري از حجاب هاي دل خويش را كنار بزند و چشم دل را باز كند و مقداري از آن همه نعمت هاي گوناگوني كه خداوند به او داده است ملاحظه نمايد. آدمي اگر به خود و اطرافش نگاه كند، خواهد فهميد كه غرق در نعمت ها و الطاف خداوند است.او با مهرباني تمام و با كمال بذل و بخشش و جود و كرم و در عين حال با چشم پوشي از بسياري از بدي ها و ناسپاسي هاي انسان، مشغول تدبير امور و اداره تمامي شؤون زندگي او است. اگر كاري كنيم كه از خواب غفلت بيدار شويم، خود را غرق در محبت هاي خداوند و اولياي او خواهيم ديد. بعد از ديدن اين احسان قلباً به اعطا كننده آن علاقه مند شده و خود را مديون او خواهيم ديد و علاقه و محبتمان نسبت به او افزون خواهد شد و اندك اندك و با گذشت زمان عشق به معبود پيدا خواهيم كرد. پس راه عاشق خدا شدن درك محبت ها و خوبي هاي او است كه جز با رفع حجاب هاي دروني ميسّر نمي گردد. اموري كه مي توانند در رفع اين حجاب ها مؤثر باشند، عبارت است از: 1- تفكر در صفات خداوند، 2- مطالعه كتاب هاي اعتقادي، 3- سخن گفتن فراوان با او چه در قالب ادعيه و مناجات هايي كه از اهل بيت رسيده و چه به صورت درد دل هاي صميمي با او، 4- شركت دادن او در امور روزمرّه زندگي به طوري كه هيچ كاري را بدون خواست و جلب توجه او انجام ندهيم، 5- مطالعه زندگي نامه و شرح حال عرفا و سالكان طريق و علمايي كه ساليان سال عمر خويش را در اين مسير سپري نموده اند، 6- به زيارت آنها رفتن (در مورد امامان و اولياء)، 7- هديه دادن مثلاً عمل خيري مثل نماز و روزه و صدقه را انجام دهد و عمل را به آن وليّ خدا به عنوان تحفه اي گرچه ناقص اهدا نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.