مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21904 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي تقويت جناح رحماني چه بايد كرد؟
درباره دوستي گفتني است كه يافتن دوست صميمي كاري مشكل است؛ ولي بايد با همه مدارا كرد و بين آنان كسي كه از نظر دين داري و عقل و علم برتري دارد براي دوستي برگزيد و آن را از آفات مختلف حفظ كرد. در روايات آمده است كه: در دل آدمي دو گيرنده و گوش وجود دارد. يكي صداي رحمان را مي شنود كه آدمي را دعوت به تقوا و خير و صلاح و ايمان مي كند و گوش ديگر نداي شيطان را دريافت مي كند. در آيات قرآن نيز اين مطلب آمده است كه: {A{/Bفَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها{w1-4w}{I91:8I}/}A}؛ {Mراه فجور و تقوا هر دو به انسان نمايانده شده تا وي كدام يك را در خود تقويت نموده و برگزيندM}. در اين ميدان آن كس كه به تقويت گيرنده رحماني اقدام ورزد و گيرنده شيطاني را ضعيف كند در مسير سعادت گام برداشته است و كسي كه نداي شيطاني را تقويت كند از حقيقت دور خواهد افتاد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.