مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21945 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

براي جلوگيري از چشم چراني چه كارهايي را بايد انجام داد؟
راي مبارزه با گناه و هواهاي نفساني رعايت چند نكته لازم است: الف ) كوچك نشمردن هيچ گناهي هرچند به نظر صغيره باشد، ب ) عزم جدي و آهنين بر ترك معصيت و مراقبت جدي و دائمي نسبت به تمام افعال خود، ج ) شرط نمودن با خدا مبني بر ترك معصيت و هم چنين از او استعانت جستن، د ) هر گاه فكر گناه و وسوسه آن به ذهن آمد بلافاصله آن را از لوح ذهن خارج كردن و توجه خود رابه خدا و امور شريفه مشغول داشتن. جديت و موفقيت در اين امر پيروزي بزرگي است و در واقع دفع دشمن شيطان نفس از همان خاكريز اول است. قرآن مجيد در وصف پارسايان مي فرمايد: {H{/Bإِنَّ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ اَلشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ {w1-12w}{I7:201I}/}H}؛ {Mپرهيزگاران چون گرفتار وسوسه شيطان شوند هماندم متذكر (ياد خدا) شده وبصيرت يابندM}، {V(اعراف، آيه 201)V}، ه ) مطالعه و تفكر پيرامون عواقب سوء و وخيم گناه. در اين رابطه مطالعه كتب پيرامون معاد بسيار نافع و لازم است، و ) خود را همواره در محضر حق تعالي دانستن و او را به يقين در همه حال مراقب و بيناي به افعال خود نگريستن، ز ) توجه به چهره كريه و زشت واقعي سيئات، ح ) براي ترك معاصي لازم است دربسياري از موارد انسان از مكروهات و چه بسا از برخي مباحات نيز چشم پوشد تا او را به انجام زشتي ها نزديك نسازند، ط ) در حد ممكن دوري جستن از مكان ها و شرايطي كه آدمي را به گناه ترغيب مي نمايد، ي ) تقويت اراده، ك ) محاسبه نفس همه روزه و در صورت رخداد خطا خود را محاكمه و توبيخ نمودن و بلافاصله استغفار كردن، ل ) مطالعه پيرامون زندگي پارسايان و زاهدان و مطالعه كتب اخلاقي و... . {Tاما درباب كنترل چشم:T} اگر نگاه شما به صورت خيره و عمدي نيست و در اثر برخوردهاي اجتماعي ايجاد مي شود به آن حساس نباشيد. اما اگر به صورتي درآمده كه گناه تلقي مي شود براي درمان آن به برنامه زير به دقت عمل كنيد و در عدم تخلف از آن كاملا سختگير باشيد: 1- هر روز صبح بعد از نماز با خداي خود شرط كنيد كه هرگز نگاه عمدي به نامحرم نكنيد و هم از او در اين مسير استعانت جوييد. 2- در طول روز كاملا مراقب خود باشيد و هرگاه نفس شما را وسوسه كرد بلافاصله با آن برخورد نموده و جلوي تخلفش را بگيريد. 3- شب بعد از نماز چند دقيقه كنش هاي روزانه خود را محاسبه كنيد و در جدولي موارد تخلف يا اطاعت خود را يادداشت نماييد. 4- نسبت به موارد عدم تخلف خداي را سپاس گزاريد و در موارد تخلف استغفار و خود را تنبيه و سرزنش كنيد و تصميم جدي تري براي مجاهده با نفس درروز بعد بگيريد. اين برنامه راتا مدتي ادامه داده و نتيجه را براي ما گزارش نماييد. 5- نمازهاي خود را كاملا با توجه و حضور قلب و دقت كامل بخوانيد. زيرا نماز بزرگ ترين عامل بازدارنده از كژي هاست و ميزان قبولي نماز هر كس متناسب با قوت بازدارندگي آن از فحشاست. بنابراين هر قدر نماز بهتر باشد ديگر اعمال نيز بهتر خواهند بود و هر اندازه نماز از حقيقت اصلي اش دور گردد ديگر كنش ها نيز به ناهنجاري خواهند گراييد. از خداوند متعال توفيقات روز افزون شما را در جهت آرمان هاي مقدس الهي و اسلامي مسألت داريم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.