مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22026 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا اذيت پدر و مادر داراي آثار وضعي در اين دنيا است؟
اساساً گناه داراي آثار وضعي است و اختصاص به آزاررساني به والدين ندارد؛ بلكه بسياري از گناهان مكافاتي در اين جهان دارند. به تعبير ديگر يكي از حكمت هاي الهي در نظام آفرينش اين است كه نظام هستي نسبت به كردارهاي انسان بي تفاوت نيست و در برابر نيك و بد اعمال آدمي واكنش مناسب نشان مي دهد. قرآن مجيد مي فرمايد: {A{/Bوَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُري آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ اَلسَّماءِ وَ اَلْأَرْضِ {w1-15w}{I7:96I}/}A}؛ {Mاگر آدميان پارسايي پيشه مي ساختند، هماره نعمت ها و بركات را از آسمان و زمين برايشان فرو مي ريختيم M}، {V(اعراف، آيه 96)V}. بنابراين در نظام علت و معلول كنش هاي نيك و بد آدمي در تعيين نيك بختي و نگون ساري انسان در همين دنيا نيز مؤثر است و بازگشت نتايج اعمال انسان به وي اختصاص به سراي آخرت ندارد. ليكن اين كه تصور شود هر مشكلي كه براي انسان پيش آيد از آن ناحيه است درست نيست. شما مي توانيد با جلب رضايت پدر، آن مشكل را برطرف كنيد. براي موفقيت در تحصيلات نيز چند چيز لازم است: 1- نشاط و پشتكار، 2- برنامه ريزي صحيح، 3- اعتماد به نفس، 4- توكل بر خدا.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.