مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22032 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اين مطالب كه نماز شب و سحرخيزي آثار مطلوب روحي، جسمي و بهداشتي دارد درست است؟
ين مورد را باور كنيد و تجربه نماييد. موضوع سحرخيزي مسأله اي است كه از ديرباز مورد توجه حكيمان بوده است و خواص بسيار عجيب براي انسان دارد. حافظ گويد: {Sدوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند# اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادندS} {Sبيخود از شعشعه پرتو ذاتم كردند# باده از جام تجلّي صفاتم دادندS} {Sچه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي # آن شب قدر كه اين تازه براتم دادندS} {Sهمت حافظ و انفاس سحرخيزان بود# كه زبند غم ايام نجاتم دادندS} {Sهر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ# از يمن دعاي شب و درس سحري بودS} {Sكس نديدست زمشك ختن و نافه چين # آنچه من هر سحر از باد صبا مي بينم S}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.