مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22036 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

گناه استمنا بيشتر است يا گناه زنا؟
هر دو از گناهان كبيره است ولي گناه زنا بيشتر است. از طرف ديگر مجبور بودن به گناه معني ندارد. خداند به انسان اراده داده است و شخص توان مقابله با هواي نفس را دارد، ليكن بايد جديت كند و از خدا نيز استمداد جويد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.