مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22037 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي توان عشق به امام زمان(عج) را در خود تقويت نمود؟
عشق به امام زمان(عج) بسيار ارزنده و سازنده است. تقويت اين عشق تنها با عمل ميسر است. كسي كه واقعاً به احكام الهي مقيد گردد، سنخيت پيدا كرده و در اين صورت حتي ممكن است مورد نظر حضرت واقع گردد. خواندن دعاي عهد با توجه به مضامين آن در هر روز، هم چنين به نيابت حضرت كارهاي خير انجام دادن، از اموري است كه اين ارتباط را مستحكم تر خواهد نمود. در پايان نيز توصيه مي كنيم رؤياهاي خود را در اين زمينه ها براي كسي بازگو نكنيد، چرا كه در صورت بازگو كردن ممكن است توفيقات از دست برود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.