مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22038 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

بهترين راه عقلي براي رسيدن به اخلاص و از بين بردن ريا چيست؟
بهترين راه عقلي براي رسيدن به اخلاص و ريشه كن كردن «ريا» تقويت توحيد در دل خود مي باشد. منظور از توحيد در اين مقام، توحيد افعالي مي باشد؛ يعني، انسان باور كند كه فاعل و مؤثري در عالم جز خداوند نيست {Hلا مؤثر في الوجود الا اللَّه H}. اگر براي ما روشن شود كه هيچ كس به غير از خدا منشأ اثري نيست و بفهميم كه رزق، عطا، منع، غنا، فقر، مرض، سلامتي، ذلت، عزت، زندگي، مردن و... همه در دست خداوند است و هر آنچه در جهان هست مقهور امر حاكم بي شريك مي باشد، ديگر دل به ديگران نمي بنديم و خودنمايي در مقابل ديگران برايمان لذتي نخواهد داشت. زيرا ريشه «ريا» يا طمع در مال و منافع ديگر انسان ها است، و يا محبت و دوست داشتن مدح و ستايش انسان ها، و يا خوش نداشتن و كراهت از مذمت و ملامت مردم است. اگر رياكار اين سه مشكل را حل نمايد، ديگر دليلي براي خودنمايي در مقابل انسان ها وجود نخواهد داشت. انسان عاقل رغبت به كاري كه براي او نفعي ندارد پيدا نمي كند و به امري كه به حال وي ضرر رساند بي ميل مي باشد. ريا همان ضرر و نبود نفع است؛ زيرا دل بستن به تعريف يا دل گير شدن از نكوهش مردم نفعي به حال انسان ندارد؛ بلكه ريا موجب بطلان عبادت و مضرّ مي باشد. علاوه اين كه نظر مردم به اندك چيزي متغير مي شود. رضا و خشنودي آدميان زودگذر و ناپايدار است و شخص رياكار مضطرب، دل نگران، متزلزل و مشوش است. در مقابل، اخلاص و چشم نداشتن به مخلوقات، اطمينان و آرامش دل را افزون مي كند. براي رسيدن و درك توحيد افعالي، راه هاي زير توصيه مي شود: الف) مطالعه و تفكر راجع به يگانگي مطلق خداوند. ب ) توجه به عجز و ناتواني مخلوقات. ج ) تلقين اين مطلب كه مؤثري در جهان غير از خداوند نيست. د ) توكل به خداوند در كارها و تمرين در جهت تقويت و ازدياد توكل. ه ) بيرون نمودن محبت دنيا و متعلقات آن از دل. و ) مبارزه با حبّ نفس (زيرا ما خود را دوست داريم و هميشه مي خواهيم خواسته هايمان برآورده شود و مورد تكريم و ستايش ديگران واقع شويم). ز) توجه به اينكه ريا عمل را مي سوزاند ونفاق در دل مي پرورد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.