مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22069 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا زن مي تواند به مراتب عالي كمال برسد؟
آري زن مي تواند به مراتب عالي كمال دست پيدا كند و حتي اسوه و نمونه و مثل براي ديگران گردد. اوقاتي را كه زن نمي تواند نماز بخواند و يا روزه بگيرد همان روزه نگرفت و نماز نخواندن او طاعت حق تعالي است و او با نماز نخواندن و روزه نگرفتن خدا را طاعت و عبادت مي كند، به علاوه در اوقات نماز مي تواند در سجاده و محل نماز خود قرار گرفته و ذكر بگويد و در روزهاي ماه مبارك رمضان گرچه روزه مي خورد و اما مي تواند مقداري كمتر غذا بخورد و بدينگونه با روزه داران همراهي نمايد. زن با وضع حمل گناهانش بخشيده مي شود و با شيردادن به فرزندش ثواب هاي عظيم به دست مي آورد كه مردان از چنين ثواب هايي محروم مي باشند و... .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.