مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22092 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

فرزند چگونه مي تواند پدر تارك نماز را ارشاد كند؟
از آنجا كه معمولاً فرزندان كمتر مي توانند در افكار و انديشه ها و رفتار والدين خود تأثيرگذار باشند، به خاطر وجود تفاوت سني بين فرزند پدر و وجود رابطه پدري، فرزندي بهتر است از اقدامات غيرمستقيم بهره بگيريد و مستقيماً سعي نكنيد پدر خود را به كاري وادار نماييد، بنابراين مي توانيد از مادرتان و يا يكي از اقوام و افرادي كه مورد اعتماد و پذيرش پدرتان هست كمك بگيريد و از آنها بخواهيد كه درباره نماز خواندن با پدر وي صحبت كند و او را متقاعد كنند نماز بخواند. ضمناً شما مي توانيد اهميت و ارزش نماز را به مادرتان متذكر شويد تا با استفاده از آن مطالب، پدرتان را تشويق به خواندن نماز كند و يا كتابي را تهيه كرده به عنوان هديه به مناسبت عيد يا روز پدر و يا روز تولد وي و يا هر مناسبت ديگري به ايشان تقديم كنيد (كتابي كه در زمينه نماز و اهميت و ارزش نماز است). بيش از پيش به پدر خود احترام بگذاريد، اظهار محبت بيشتري نسبت به گذشته به وي داشته باشيد، اطاعت پذيري خود را دوچندان كنيد، پس از مدتي اگر سؤال كرد كه اين تغيير اخلاق و احترام و محبت بيشتر از كجا سرچشمه گرفته است، بگوييد «كسي كه نماز مي خواند بايد توجه و عنايتش نسبت به پدر و مادر بيشتر باشد» و به گونه اي آن را به نقش نماز در روابط فردي و اجتماعي مرتبط كنيد. در صورتي كه برادر و خواهر كوچكتر در منزل داريد و سخن شما در آنها تأثير دارد، سعي كنيد آنها را به نماز خواندن بيشتر تشويق كنيد. هدايايي براي آنها به خاطر نماز خواندن و توجه به نمازشان به آنها بدهيد و تمام اهل خانواده در اوقات نماز (اول وقت) به نماز بايستند تا انشاءاللَّه به طور غيرمستقيم پدر نيز به نماز تشويق شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.