مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22173 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

بعد عرفاني حجاب را بيان كنيد.
اگر بخواهيم تفسيري عرفاني از حجاب ارائه دهيم بايد بگوييم كه حجاب در حقيقت ترك شهوات و اميال حيواني براي وصول به ذات احديت است. حجاب پشت پازدن به موانع بيروني در جهت رسيدن به مقصود اعلي و ساختن محيطي آرام و روح بخش براي توجه به معاني بلند و سير الي الله است. حجاب به معناي برگشت به خويشتن و شناخت خداي خويشتن است و بالاخره اين كه مي توان گفت حجاب از نظر عرفان نوعي مروت است. مروت دومين منزل از منازل صدگانه سير و سلوك عارفان به شمار مي رود. مروت به معناي گم بودن و در خود زيستن مي باشد. به نظر عرفا اركان مروت سه چيز است: زندگاني كردن با خود به عقل و زندگي كردن با خلق به صبر و زندگي كردن با حق به نياز. نشان اولي را سه چيز دانسته اند: قدر خود دانستن، اندازه كار خود ديدن و در خير خويش كوشيدن. همه اين سه نشاني در امر حجاب جمع شده است، لذا كسي كه به حجاب مقيد است در حقيقت دومين منزل را از منازل سلوك پيموده است. به جهت اين كه زن از طرفي با اين عمل ارزش و قدر خود را دانسته و بر منزلت عالي خود واقف مي شود و از طرف ديگر به ظرفيت و استعدادهاي موجود در خود علم پيدا مي كند و از سوي سوم با اين كار مي تواند به راحتي در جهت خير خويش بكوشد و گام بردارد. بنابراين مي توان گفت نشانه وجود مروت در زن حجاب داشتن اوست. افزون بر اينها، حجاب نوعي جهاد، رياضت، تهذيب، محاسبت، غيرت، حيا و تسليم است. هر كدام از اينها بخشي از منازل سالكان الي الله را تشكيل مي دهد. اساساً بانويي كه پوشش اسلامي را مراعات مي كند در حقيقت به نوعي در سير اين منازل گام برداشته است. گذشته از اينها، صدق و صفاي خود را هم به منصه ظهور و عمل رسانيده است. زني كه پوشش خود را حفظ نمي كند در حقيقت دروغگويي بيش نيست و از گروه اهل صفا هم به دور است. در اين باره در تفسير خواجه عبدالله انصاري، ج 6، ص 528 آمده است: جوان مردان طريقت ايشانند كه به غير مي ننگرند، ديده همت بكس باز نكنند. خويشتن را در بيداء كبرياء احديت گم كرده، آتش حسرت در كلبه وجود خود زده، در درياي هيبت به موج دهشت غرق گشته، خردها حيران دل ها ياوان، بي سر و بي سامان، بي نام و بي نشان. براي آگاهي بيشتر درباره منازل عرفان ر.ك: انصاريان، حسين، عرفان اسلامي، ج 1.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.