مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22203 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

سعادت دنيا و آخرت چگونه به دست مي آيد؟
نها راه سعادت دنيا و آخرت آن است كه : 1 انسان فرمانهاي خدا را اطاعت و از نواهي او پرهيز نمايد. 2 به آنچه خداوند پيش مي آورد؛ مانند فقر و ثروت سلامت وبيماري و ... راضي باشد و بكوشد از امتحانات الهي سرافراز برآيد. 3 پيوسته به خدا توكل نموده وسعادت و كمال و خير دو جهان را از او طلب نمايد (ضمن تلاش و جديت). 4 همواره در حال خوف و رجا و انابه باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.