مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22205 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

منظور از شناخت خدا چيست؟ راه هاي شناخت خدا چگونه است؟
شناخت يك چيز به معناي كشف همه جانبه يك چيز نيست به تعبير ديگر در هر شناختي (چه حصولي و چه حضوري) زاويه خاصي از متعلق شناخت كشف مي شود براي همين شناختهاي انسان مراتب دارد كه از آن تعبير به شناخت دقيق و دقيق تر مي كنيم و از طرف ديگر يك چيز مي تواند از زاويه هاي مختلف متعلّق شناخت واقع شود. راه هاي شناخت: بر اساس بيان آيت الله جوادي آملي چهار راه براي شناخت وجود دارد 1- حس 2- عقل 3- تهذيب و تزكيه 4- وحي كه راه چهارم اختصاص به انبياء دارد و ديگر مردمان از طريق انبياء بهره مند مي شوند، {V(معرفت شناسي در قرآن، ص 215)V}. در باب شناخت خداوند مراتب بسيار زيادي وجود دارد بلكه از آنجا كه خداوند موجود نامتناهي است براي درك خدا مي توان بي نهايت مراتب قائل شد و چون انسان موجودي محدود است هيچگاه به درك نهايي خداوند نمي رسد اما در عين حال مي تواند در مسير شناخت خدا پيش رود. راه شناخت حصولي خداوند اساساً عقل مي باشد چرا كه حس مخصوص امور مادي است البته گاه يافته هاي حسي (تجربي) در برهان عقلي مورد استفاده واقع مي شود مثل برهان نظم كه مبتني بر نظم محسوس دنيا مي باشد. اما راه شناخت حضوري خداوند تهذيب نفس مي باشد تهذيب نفس (به ديدگاه اسلامي) از راه اطاعت دستورات خدا مي باشد و لذا عبادت نيز به عنوان راهي براي شناخت خدا مورد توجه قرار مي گيرد. اين بحث نيازمند توضيحات بيشتري است رجوع كنيد به: جوادي آملي، عبدالله، معرفت شناسي در قرآن، اسراء، قم، 1378 به خصوص فصل هاي اول، سوم و يازدهم همين طور براي مطالعه پيرامون مسئله شناخت منابع زير مفيد است: معلمي، حسن، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1378. فعالي، محمدتقي، درآمدي بر معرفت شناسي ديني و معاصر، نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها، قم، 1377، معاونت امور اساتيد معارف.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.