مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22207 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

سرنوشت پيروان مذاهب گوناگون، چگونه خواهد بود؟
كساني كه در محيطهاي بيگانه از معارف اهل بيت بزرگ شده اند، در صورتي كه با مذهب حق آشنا نشوند، از مستضعفان فكري به شمار مي آيند. و در صورتي كه روحيه حق پذيري داشته باشند ولي حق به آنان نرسيده باشد. به عذاب الهي گرفتار نمي شوند زيرا اتمام حجت بر آنان نشده است. و درباره شدت تأثير محيط نسبت به فطرت بايد گفت، فطرت حق گرايي با سرشت آدمي آميخته است؛ و اكثريت انسانها، اگر چه از جهت آيين اعتقادي و شرايط محيطي تفاوت دارند، ولي فطرت حق گرايي در آنان زنده است؛ امّا چه بسا در تشخيص حق دچار اشتباه شده باشند. و آنچه اهميت اساسي در دنيا و آخرت دارد، روحيه حق پذيري و قلب سليم است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.