مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22275 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اگر انسان به هر چيز زيبايي به قصد لذت نگاه كند گناه است؟راه ترك آن چيست؟
گر نگاه به قصد التذاذ جنسي است جايز نيست و راه جلوگيري آن عمل به برنامه زير مي باشد: 1- ترك زمينه گناه: اين خود زيرمجموعه اي دارد كه مهمترين آن عبارت است: رك گناه چشم: دقيقاً بايد مواظب چشم خود بود كه مبادا به نامحرم و كلاهرآنچه كه شهوت انگيز است نگاه شود. عن الصادق(ع): «النظر سهم من سهام ابليس مسموم و كم من نظره اورثت حسره طويله؛ نظر دوختن تيري مسموم از تيرهاي ابليس است و چه بسا نگاهي كه حسرت درازمدتي را (در دل) به ارث بگذارد» (سفينه البحار شيخ عباسي قمي ماده نظر# .) ترك گناه گوش: بايد از كليه شنيدنيهايي كه حرام هستند پرهيز شود. نوار موسيقي باشد صداي شهوت انگيز نامحرم باشد و# ... ترك مصاحبت با دوستان ناباب: دوستاني كه باعث مي شوند انسان مزه گناه را مزمزه كند در واقع دشمن هستند و بايدازآنهاپرهيز كرد.ازامام سجاد(ع) نقل شده: «النهي عن مصاحبه خمسه و محادثتهم و مرافقتهم في طريق و هم الكذاب والفاسق والبخيل والاحمق والقاطع لرحمه؛ حضرت از همراهي و سخن گفتن و رفيق بودن با پنج كس را نهي فرموده: كذاب گناهكار بخيل احمق و كسي كه قطع رحم كرده است» (همان ماده صحب). البته اينها از مهمترين مينه هاي گناه هستند كه بايد ترك شوند ولي كلا هر چيزي كه زمينه گناه را فراهم ي كندبايد ترك شود. 2- ترك فكر گناه: ترك زمينه گناه سهم به سزايي در ترك فكر ناه دارد ازاين رو هر چه بيشتر و دقيقتر زمينه گناه ترك شود فكرگناه كمتربه سراغ انسان مي آيد ولي علاوه بر آن چند چيز جز برنامه زندگي شود (حداقل تا وقتي كه مجرد هستيد# :) اشتغال به برنامه شبانه روزي: حتماً بايد شبانه روز خود را با برنامه ريزي صحيح و متناسب وضع روحي و جسمي خود پر كنيد و هيچ ساعت بيكاري نداشته باشيد تا نفس شما را مشغول كند. در اوقات بيكاري وسوسه هاي نفس و شيطان به سراغ انسان مي آيد و او را به فكر گناه و سپس به خود گناه مي كشاند قال اميرالمؤمنين علي(ع): «ان هذه النفس لاماره بالسؤ فمن اهملها جمحت به الي المآثم؛ براستي و حقيقت كه اين نفس (انساني) پيوسته و مرتب به دي امر مي كند در نتيجه هر كس آن را به خود واگذارد (و به كاري نگمارد) نفس او را به سمت گناهان مي كشاند» (الغرر والدررباب النفس به نقل ازسرالاسرأاستاد علي سعادت پرور ج 1 ص 544 ح 4# .) روزه گرفتن: روزه گرفتن قواي حيواني و شهواني انسان را تضعيف مي كند اگر قواي شهواني ضعيف گشت قهراً فكر گناه هم كم رنگ مي شود. عن ابي جعفر(ع) قال: «اذا شبع البطن طغي؛ هرگاه شكم پر شود طغيان مي كند (المحجه البيضأ ملا محسن فيض كاشاني ج 5 ص 150). مفهومش اين است اگر شكم بر نشود طغيان نمي كند و بهترين قسم جوع و گرسنگي مان روزه گرفتن است. تذكر اين نكته بسيار ضروري است كه اولاً: روزه نبايدبراي بدن ضرري داشته باشد وگرنه شرعاً حرام است. ثانياً: براي كارهاي روزمره مخل نباشد. ثالثاً: اگر نه مضر بود ونه مخل فقط روزهاي دوشنبه و پنج شنبه باشد نه بيشتر ولي در هر صورت اگر براي روزه گرفتن عذري است مورد بعدي يعني ورزش و برابر شود# . ورزش: هر روز ورزش لازم است البته آن ورزش هايي باشد كه براي بدن ضرري ندارد مثل نرم دويدن و نرم طناب زدن و انجام حركت هاي كششي و اگر براي روزه گرفتن عذري هست زمان ورزشي دوبرابر شود مثلا از بيست دقيقه به چهل دقيقه افزايش يابد # .فكر در مرگ: اين يكي ديگر از چيزهاي بسيار مفيد است كه فكر گناه را يا از بين مي برد و يا كم مي كند كه اين به شدت و ضعف فرو فتن در فكر مرگ بستگي دارد اگر انسان با اين واقعيت انس بگيرد ومردن راباور ل سازد نقشي سازنده و بالا برنده دارد. قال اميرالمؤمنين علي(ع): «اذكرواهادم للذات و منغص الشهوات و داعي الشتات؛ يادكنيد(مرگ را) درهم كوبنده لذات را و تيره و تلخ كننده شهوات را و دعوت كننده جدايي ها را» (الغرر والدرر باب الموت به نقل از سرالاسرأ استاد علي سعادت پرور ج 2 ص 159). ياد مرگ دل ا از تعلق به شهوات جدا مي سازد و انسان را از گناه و فكر گناه بازمي داردآنچه كه بسيار مهم است اين است كه اولاً اين فكر هر روز و مستدام باشد اگر شبانه روزي نيم ساعت باشد كافي است ثانياً در مكان خلوتي باشد مخصوصاً اگر آن مكان خلوت خود محيط قبرستان باشد به هر گونه كه اين فكر در مرگ با جان عجين شود باور دل گردد بسيار مطلوب است مثلا يكي از كيفيت هاي فكر در مرگ را يكي از بزرگان چنين مي فرمود: تمام خاطرات تلخ و شيرين گذشته را در حد امكان مثل يك يلم از ذهن بگذراند و به خود بباوراند كه همه اينها گذشت و چند روز باقي مانده عمر هم مي گذرد لحظات جان دادن وقتي كه خويشان و نزديكان را رها مي سازد و از تمام تلخ و شيريني ها وداع مي كند و... همه و همه را به خوبي تأمل كند تا دل بلرزند و چشم بگريد. سخن آخر اين است كه اين دستورات وقتي نتيجه مي بخشد كه هر چه دقيق تر به آن عمل شود زمان نتيجه آن بستگي به شرايط و خصوصيات افراد دارد ازاين رو پي گير زمان نتيجه نبايد بود فقط هم و غم صرف عمل به دستورات شود. كتب زير سفارش مي شود: 1- نردبان آسمان (دروس اخلاق حضرت آيت الله بهأالديني)تدوين و ويرايش: اكبر اسدي 2- سلوك معنوي تدوين و ويرايش: آقاي اكبر اسدي 3- خودشناسي براي خودسازي محمد تقي مصباح يزدي معناي مطالعه اين كتب عمل كردن به آن از آغاز تا پايان نيست بلكه براي عمل به دستورالعمل هاي اخلاقي تربيتي لازم است كه بايد با علماي بزرگ اخلاق يا همين نهاد نمايندگي مش

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.