مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22296 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا درمان و ارتباط كاري دختر دانشجو با بيمار مرد، مانع مقامات معنوي است؟
درمان و ارتباط كاري دختر دانشجو با بيمار مرد ممكن است تأثيرات منفي در روحيه معنوي او بگذارد و مانع كسب مقامات معنوي شود. به همين جهت بهتر است غير از موارد ضروري، از درمان غيرهم جنس خودداري شود و خوب است همواره به فلسفه اصلي تحصيل زنان براي رشته پزشكي توجه نماييد كه هدف اصلي اين است كه زنان بيمار به دست مردان پزشك حتي المقدور معالجه نشوند زيرا سنخيت جنسي، زمينه رابطه واقعي تري براي معالجه فراهم مي آورد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.