مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22299 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

از ريا در عبادت خيلي مي ترسم. مي انديشم كه نكند عبادتي كه مي كنم در آن ريايي باشد؟ چگونه با اين فكر مبارزه كنم؟
ز وجود چنين خوفي نه تنها نبايد نگران باشيد بلكه بايد آن را قدر بدانيد و از آن پاسداري كنيد. اين نگراني يكي از عوامل مبارزه با ريا است. ليكن آنچه مهم اين است كه نگذريد از حد تعادل خارج شود و به عكس العمل منفي بيانجامد. به عبارت ديگر ديگر نبايد ترس از ريا موجب شود كه انسان اعمال صالح را كنار گذارد چه اين خود دامي شيطاني و وسوسه اي انحرافي است. بنابر اين همواره از اين عامل استفاده مثبت كنيد يعني در نيات خود دقيق شويد و نگذاريد ريا در آن داخل شود. ليكن هرگز براي گريز از ريا دست از اعمال صالح هر چند در ديد ديگران باشد نكشيد. اگر احساس كرديد اين خوف از حد طبيعي تجاوز كرده و آزار دهنده است سعي كنيد نسبت به آن بي تفاوتي نشان دهيد. يعني با خود بگوييد مسأله اي نيست بگذار اين عملم ريايي باشد و ديگران ببينند و تعريف كنند سپس با خود بگوييد خوب حالا تعريف و تمجيد ديگران به چه درد من مي خورد؟ در اين صورت پوچي آن برايتان به خوبي روشن مي شود و به آن بي اعتنا مي شويد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.