-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:224 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه با اشتغال به تحصيل به ساير ابعاد زندگي نيز بپردازم
تعهد و احساس مسؤوليت شما در قبال مسائل فرهنگي در خور تحسين است. اميد است اين روحيه هم چنان در شما زنده بماند. اگر دانشجو در حين تحصيل بي تفاوت باشد بازگشت او به تعهد پس از ايام تحصيل امري غريب مي نمايد. بنابراين جوش و خروش داشتن در ايام تحصيل نيز جزئي از زندگي هدفدار و مكتبي فرد است. اين نكته نيز روشن است كه درس خواندن و پيشرفت علمي نيز جداي از اين وظيفه نيست. حال چگونه بايد بين اين دو جمع كرد؟ اين جاست كه ضرورت برنامه ريزي و كار گروهي مطرح مي شود. يعني بايد به نحوي تقسيم كار صورت پذيرد تا با تقسيم كارها و تنوع آن، جاذبه ها افزايش يابد و نيز فرصت بيشتري براي هر يك از افراد باقي بماند تا به جنبه درسي و تحصيلي آنان لطمه اي وارد نيايد. ترديدي نيست كه در اين صحنه دانشجويان متعهد مي بايستي از فرصت هاي آسودن خود سرمايه گذاري كنند و با شركت در تشكل هاي سالم به فعاليت هاي مفيد فكري و فرهنگي بپردازند. بنابراين مي توان با برنامه ريزي حساب شده و تقسيم كار هم به درس ها رسيدگي كرد و هم در تشكل ها فعاليت داشت. گنجاندن برنامه هاي درسي و مباحثات علمي در كار تشكل ها نيز مي تواند به اين امر كمك نمايد. برنامه ريزي مطالعاتي با توجه به علاقه هاي فردي نيز عامل بسيار مهمي در رشد فكري و اجتماعي است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.