مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22514 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در اجراي تصميم ناكام هستم، چگونه اين مشكل را حل كنم؟
اكام ماندن در اجراي تصميمات به سه عامل بستگي دارد: 1- ضعف اراده، 2- عدم برنامه ريزي منطبق با واقعيت ها و توانايي ها. چنان كه: بسياري از افراد هنگام برنامه ريزي بسيار گسترده وايده آل طرح ريزي مي كنند چون از اجراي آن در مي مانند به كلي آن را رها مي كنند. 3- وقوع حوادث پيش بيني نشده. بنابراين براي حل اين مشكل بايد: الف) برنامه ها را متناسب با امكانات و توانايي هاي خود تنظيم كنيم. ب ) پس از بررسي كامل صحت و درستي آنها عزم قاطع بر انجامش داشته باشيم و در هر موردي كه نفس به عللي ما را وسوسه نمود كه از آن دست بكشيم به شدت به مخالفت با آن برخاسته و در اجرايش جديت كنيم. ضمناً اموري كه براي تقويت اراده مي تواند ياراي ما باشد از قرار ذيل است: روزه، ورزش، مخالفت با هواهاي نفساني، استعانت از خدا و استقبال از دشواري ها و سختي ها. البته بايد دانست كه تقويت اراده امري تدريجي است و با انجام امور فوق مي توان به تدريج از ضعف به قوت گراييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.