-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2252 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

آيا داستان سياحت غرب كه به صورت كتاب و نوار موجود است، واقعيت دارد؟

آقا نجفي قوچاني در كتاب سياحت غرب، مطالبي مربوط به زندگي خويش از هنگامة مرگ به بعد را به رشتة تحرير در آورده است. حال سخن در اين است كه اين واقعيت دارد، يانه، در پاسخ به اين سؤال، برخي گفته اند كه مؤلف محترم مطالب اين كتاب را از طريق مكاشفه، الهام و چشم برزخي مشاهده نموده و به رشتة تحرير در آورده است.

برخي آن را سمبليك تفسير كرده اند. ولي حق اين است كه نامبرده به صورت توصيف و داستاني نوشته است و از مجموعة روايات چنين استنباطي نموده است.

در آغاز اين كتاب آمده است سياحت غرب، كتاب حاضر كه راجع به عالم پس از مرگ است. به تبع لسان دين و اهل دل و حكماي الهي، از آن تعبير به غرب كرده است. چنان كه خواننده ملاحظه مي كند، كتاب تماماً كنايه و استعاره و تشبيهات است كه با رموز و توسل به شيوة عالي سمبليك، حقايق بعد از مرگ

را كه عمدتاً مضمون قرآن و احادث اهل بيت(ع) است،

با عباراتي شيوا و سليس كه در روح و جسم خواننده ايجاد خستگي و ملالت نمي كند، بيان كرده است. مؤلف در اين كتاب به صورت سرگذشت، خود را محور اين حقايق قرار داده تا عالم برزخ نيز در برابر عالم دنيا، كه خود محور آن سرگذشت ها و روي دادها بوده، قرار گيرد و فهم و تطبيق آن آسان تر باشد.

مؤلف محترم در اين سفرنامة غربي نام از دو يار هم سفر آورده، به اسامي هادي و سياه، اوّلي سمبل فضيلت و تقوا و عبارت و خوشي؛ دومي يعني موجود سياه سمبل و رمز گناه و كثري و زشتن و ظلم است. بقية مطالبي نيز از نظر ادبي و هنري، گوياي اصالت فكري و مذهبي معتدل و مستقيم مي باشد.

گرچه در برخي ظواهر عبارات و مطالب و گفتارها، كلماتي به چشم مي خورد كه بايد صرفاً به بينش و استنباط خود مؤلف مربوط شود و به سليقه و برداشت شخصي پيوند بخورد، ولي در مجموع، سفرنامه اي است تخيلي و ابداعي كه محورهاي كلي آن بر ريشه هاي دين و مذهب و تصورات معقول به دور از هر گونه كج انديشي ها و افراط و تفريط كاري ها قرار گرفته و استوار است.[2]

بر پاية همين كتاب نوار صوتي درست شده است. چند برداشتي كه دربارة كتاب بيان شد، دربارة نوار مذكور نيز جاري است.

[2] آقا نجفي قوچاني، سياحت غرب، ص 16 و 17.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.