مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22521 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

امر به معروف و نهي از منكر چه شرايطي دارد و وظيفه در اين مورد چيست؟
وظيفه در مواردي كه شرايط امر به معروف و نهي از منكر جمع باشد همان امر به معروف است و شرايط آن به طور خلاصه عبارت است از: الف) كسي كه مي خواهد امر و نهي كند بداند آنچه شخص مكلف به جا نمي آورد واجب است به جا آورد (مثل نماز) و آنچه به جا مي آورد بايد ترك كند (مثل قمار) و به عبارت ديگر كسي كه امر و نهي مي كند بايد عالم به معروف و منكر باشد. ب ) احتمال بدهد كه امر و نهي او در آن شخص تأثير مي كند پس اگر بداند تأثير نمي كند. امر و نهي واجب نيست. ج ) بداند شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند. پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمي كند واجب نيست او را نهي نمايد. د ) در امر و نهي مفسده اي نباشد. پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهي كند ضرر جاني يا آبرويي يا مالي قابل توجه به او مي رسد واجب نيست امر به معروف نمايد ولي اگر احتمال صحيح بدهد كه چنين ضررهايي به او مي رسد واجب نيست بلكه اگر امر و نهي موجب ضررهاي مذكور به يكي از متعلقان او يا يكي از مؤمنين بشود باز هم امر و نهي واجب نيست، {V(توضيح المسائل مراجع ج 2 ص 619 و استفتا از دفتر آيت الله سيستاني)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.