مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22524 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

چه كنيم تا نسبت به ديگران حسن ظن داشته باشيم و خود را از ديگران برترندانيم؟
ر اين باره قرآن مي فرمايد نسبت به ديگران سوء ظن نداشته باشيد چه اين كه بسياري از آنها گناه است، {V(حجرات، آيه 13)V} لذا هر وقت گمان بد نسبت به ديگران به ذهنت خطور كرد اولاً ترتيب اثر به آن نده و ثانياً با يك فكر صحيح و منطقي به مبارزه با آن اقدام كن و سعي كن به جنبه هاي مثبت ديگران بيشتر فكر كن تا به جنبه هاي منفي و اينكار نياز به تمرين دارد؛ يعني، هر وقت سوء ظن آمد به ذهن شما بلافاصله شما در پي جنبه هاي مثبت آن فرد باشد و فكر مثبت در ذهن خود تكرار كن و اما اين كه فرموديد چه كنم كه خود را برتر از ديگران ندانم؛ در اين باره بايد گفت سراسر دين و معارف ديني ما دعوت انسان به اعتدال در همه جنبه هاي زندگي است؛ يعني، اجتناب از افراط و تفريط، انسان نه حق دارد خود را كوچك و حقير در مقابل ديگران تلقي كند كه دچار احساس حقارت شود و نه خود را برتر بداند كه دچار تكبر گردد. اما چه كنيم كه خود را برتر ندانيم توجه به اين نكات مفيد است: 1- هر روز چند دقيقه به فكر كردن بپرداز و به نقد رفتارها و افكار خود مشغول شو تا نقايص خودت را پيدا كني و بفهمي كه چه ضعف ها و كمبودهايي دارد. 2- هر وقت حس برتري طلبي به ذهنت خطور كرد، بلافاصله به نقص هاي خود فكر كن. 3- سوء ظن به ديگران نداشته باشد. 4- سعي كن به قناط مثبت افراد توجه كن خصوصاً وقتي كه فكر برتري طلبي در شما به وجود مي آيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.