مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22548 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا خدمت به خلق پاداش و ثواب دارد؟
به طور قطع هرگونه خدمت به خلق خدا هر چند به ظاهر ناچيز باشد موجب پاداش و ثواب است، چنان كه پيامبر اكرم(ص) فرموده اند: {Hمن رفع حجراً عن الطريق كتبت له حسنةH}{M؛ هر كس سنگي را از راه مردم بردارد براي آن حسنه و ثوابي نوشته مي شودM}، {V(نهج الفصاحه، شماره 3018)V}. اما اگر اين خدمت از راه تعليم و هدايت ديگران باشد. ارزش فوق العاده اي دارد. پيامبر اكرم به امام علي(ع) فرمود: {Hلئن يهدي اللَّه علي يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس و غربت H}{M؛ اگر خداوند به دست تو كسي را هدايت كند براي تو از همه چيز كه خورشيد بر آن طلوع و غروب كند بهتر است M}. درباره اجر و پاداش تعليم به ديگران روايات زيادي نقل شده است، چنان كه امام صادق(ع) فرموده اند: {Hمن علم خيراً فله مثل اجر من عمل به H}{M؛ كسي كه به ديگري چيزي بياموزد براي او مثل پاداش آن كه به آن علم عمل مي كند پاداش هست M}، {V(ترجمه اصول كافي، ج 1، ص 42)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.