مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22612 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي توان دل خود را به نور ايمان و معرفت زنده كرد؟
فطرت الهي از مقولاتي است كه تفكر و مطالعه درباره آن بسيار ارزشمند ضروري است، آياتي در قرآن مجيد وجود دارد كه به صراحت به اين مسأله اشاره كرده است: {A{/Bفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْها{w1-10w}{I30:30I}/}A}، از اين آيه بروشني ظاهر مي شود كه فطرت انساني همان دين خداست و چون فطرت همان توحيد و يكتاپرستي است، مغز و اساس دين نيز توحيد است، هر شخصي كه بدنيا مي آيد مطابق اين فطرت كه در واقع همان دين اسلام است زاده مي شود و در همان زمان طفوليت آينه دلش بسيار روشن و پاك است و قادر به انعكاس تمام حقايق هستي مي باشد، لكن هر روز كه از عمر اين شخص سپري شده و تعلقاتش به لوازمات عالم ملكي و طبيعي (مانند خوردن، خوابيدن، آشاميدن، لذت بردن، توجهات به اشياء و ماديات) بيشتر مي شود، هر كدام از اين توجهات و وابستگي ها بسان ذرات گرد و غباري روي آينه صاف و صيقل يافته نشسته و كم كم روي آن را مي پوشانند با توجه به اين كه اين شخص زمان بلوغ چندان متوجه عالم غيب و حقيقت وجود خود نيست و بيشتر گرداگرد لهو و لعب و غفلت مي گردد و نوعاً هم كسي او را از اين كار باز نداشته و بلكه وسايل و مقدمات نيز برايش مهيا مي سازد، اين حجاب و پوشش روي فطرت روز بروز غليظتر و شديدتر مي گردد و زماني كه متوجه اين مسأله شده بايد كاري سخت را به فرجام برساند. به فرض مثل كسي در 25 سالگي به اين امر مبارك مصمم شده و در صدد زدودن موانع كمال و پاكسازي دل از تعلقات مادي برآيد، حجابهاي ايجاد شده در اين زمان طولاني را بايد بوسيله تحمل رياضتهاي شرعي و عبادات و مراقبتهاي دقيق زدوده و بر طرف سازد، حال اگر آن زمان طولاني تر باشد بالطبع زمان برطرف ساختن آن موانع نيز طولاني تر خواهد شد حال برگرديم به سؤال مطرح شده: تنها راه زنده كردن دل به نور ايمان و معرفت الهي پاكيزه ساختن آينه فطرت از زنگارهاي طبيعي و آلودگيهاي دنيوي و مادي است، اين امر از زمانهاي پيشين تاكنون هماره سخت و مشكل بوده است و در اين زمان به جهت پيشرفتهاي علمي و فن آوري و..... زرق و برق هاي دنيا و زيبائيهاي دلرباي زندگي، پاك نمودن و برطرف ساختن موانع روي فطرت به غايت سخت و صعب شده است، با اين حال اگر عنايت الهي دامنگير انسان خوشبختي گرديد و بارقه هاي انوار قدسي بر قلب وي باريدن گرفت، هيچ چيز او را از نزديك شدن به خداوند باز نخواهد داشت و شيطان و يارانش مانع او نخواهند شد، بهر حال مشكلات فرا روي راه و سخت بودن سير مانع تهذيب نفس نشده و بهانه اي براي ترك آن به شمار نمي آيد و تنها راه نجات از ظلمات دنيوي و رسيدن به نور مطلق عبور از مظاهر دنيا و فريفته نشدن بدان و روي آوردن به دين و عمل نمودن به دقايق احكام آن است. ذكر نكته اي در اين جا لازم است و آن حاكم بودن اصل تدريج به اين گونه امور است، يعني همچنانكه زنگار گرفتن فطرت و سياه شدن دل در طول ساليان متمادي و به تدريج صورت گرفته، زدودن آنها و صاف نمودن آينه قلب و آماده نمودن آن براي انعكاس رخ يار بتدريج و طي ساليان متمادي نيازمند است و تعجيل در اين امر و ايجاد سرعت عمل با انجام رياضتهاي سخت بسيار خطرناك است، اگر كسي خواهان طي اين طريق از راه هاي خاص خود كه اصطلاحاً سير و سلوك و عرفان ناميده مي شود باشد حتماً و حتماً بايد زير نظر استاد راه رفته و كاملي باشد و بدون اجازه و اذن وي حق انجام دستورات خاص و سير طريق از راههاي خاص را ندارد، ولي راه عام و فراگير براي عموم مردم باز است و آن انجام دادن ظواهر شريعت (انجام واجبات و ترك محرمات) و التزام دقيق به دستورات شرع مبين مي باشد، يكي از عرفاي معاصر در پاسخ برخي كه خواهان رسيدن به سعادت و فلاح بودند عمل به رساله عمليه را توصيه كرده است، در اين رابطه ائمه دين فرموده اند: «هر كس به آنچه كه مي داند عمل كند خداوند (دايره علم و آگاهيش را وسعت بخشيده) و علم آنچه را كه نمي داند به وي عطا خواهد كرد، اگر كسي به احكام شرعي با خلوص نيست عمل نمايد و در اين عمل استقامت و مداومت نمايد اثر خاص آن عمل را درك خواهد نمود و اگر اين عمل مدتها بطول انجامد شيريني خاصي در انجام واجبات و ترك محرمات احساس خواهد كرد و ديگر سختي و مشقتي را كه ديگران احساس مي كنند نخواهد ديد و بدين گونه چشمهاي باطني دلش روشن شده و آرام آرام بسوي رستگاري و فلاح و روايت خداوند نزديك شده و در درياي رحمت الهي وارد خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.