-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2266 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در زندگي انسان اولويت تقدّم با نيازهاي مادي است يا معنوي؟ كداميك مهمترند؟

از ديدگاه مسلمانان مراحل وجود، منحصر به نشئة مادي و دنيايي نيست. آنان با اعتراف به عظمت دنيا در درجهاي كه هست، به نشئة ديگري كه بسي عظيمتر و وسيعتر است، قائل اند كه دنيا در برابر آخرت چيزي به شمار نميرود و انسان در ماوراي عالم مادي دنيوي به حيات خود ادامه خواهد داد و دامنة وجود و حيات انسان تا ماوراي دنيا گسترده است.

با اين اهميت نبايد هدف نهايي خود را دنيا و مادّيّات قرار دهد و خود را به دنيا بفروشد.

علي(ع) ميفرمايد: ولبئس المتجر أنتري الدّنيا لنفسك ثمناً ؛[30] بدمعاملهاي است كه خود را به دنيا بفروشي و ارزش وجودي خود را با دنيا عوض كني .

در روايت ديگر از اميرالمؤمنين(ع) آمده است: ارزش تو بهشت است. خودت را به كمتر از آن نفروش .[31]

دنيا به اندازة خودش ارزشمند است و آخرت نيز به اندازة خودش. انسان عاقل كسي است كه براي هر كدام به اندازة منزلت آنها سرمايه گذاري كند. امام كاظم(ع) فرمود: حظّ و بهرة حالي براي دنيايتان قرار دهيد، به مقداري كه اشتها و به آن تمايل داريد و از آن براي امور ديني كمك بگيريد. از ما نيست هر كس دنيايش را براي دينش رها ميكند يا دينش را براي دنيايش رها سازد .[32]

لقمان به فرزندش فرمود: طوري در دنيا وارد نشو كه به آخرتت زيان وارد شود و دنيا را نيز طوري رها نكن كه سربار و مزاحم جامعه باشي .[33]

وقتي كه اميرالمؤمنين در بصره بر علاء بن زياد براي عيادت او وارد شد، علاء به اميرالمؤمنين(ع) گفت: برادرم عاصم بن زياد عبايي بر تن كرده و خود را از دنيا آسوده نموده (گوشه نشيني و رهبانيت اختيار كرده است). حضرت فرمود: او را نزد من آريد. وقتي وارد شد، حضرت به او فرمود: يا عديّ نفسه لد استهام بك الخبيث أما رحمت أهلك و ولدك ؛ اي دشمن نفس خويش! راه خبيثي بر خود هموار كردي امّا نبايد به زن و بچه ات رحم كني؟! به حضرت گفت: شما با اين ل باس خشن و زندگي فقيرانه و خوراك ناگوار زيست ميكنيد. پس چرا خود چنين هستيد؟ حضرت فرمود: من مانند تو نيستم. خداوند بر امامان و پيشوايان حق لازم كرده كه خود را با ضعيفترين مردم تطبيق دهند تا بر فقرا سخت نگذرد.[34]

امام مجتبي(ع) به جناده فرمود: اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنّك تموت غداً ؛[35] براي دنيايت كار و تلاش كن مانند كسي كه هميشه در دنيا زنده خواهد بود و براي اخرتت طوري عمل كن و آمادگي داشته باش، مثل اين كه فردا خواهي مرد .

كار و تلاش و زندگي دنيوي به اندازة معقول از وظايف هر فرد است، ولي نبايد دنيا را اصل قرار داد و آخرت را فراموش كرد. حضرت فرمود: فأنزل الدّنيا بمنزله الميتته خذمنهما ما يكفيك؛ دنيا را مانند مردار محسوب كند. به اندازهاي كه دنيايت آبرومندانه اداره شود، اكتفا كن و بيش از آن خود را به زحمت نيانداز .

[30] بحارالانوار، ج 75، ص 5.

[31] بحارالانوار، ج 70، ص 132؛ نهج البلاغه، حكمت 456.

[32] ميزان الحكمه، عنوان 1252.

[33] همان.

[34] بحارالانوار، ج 63، ص 320.

[35] همان، ج 44، ص 139.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.