مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22703 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

كسب اعتماد به نفس و تقويت اراده چگونه است ؟
اعتماد به نفس يعني باور نمودن خود و تكيه بر استعدادها و تواناييهاي خويش و پر واضحاست كه عدم اعتماد به نفس آن است كه انسان با آنكه داراي ارزش ها ولياقت هاي خاص خود است ولي خود را ناتوان و ناچيز مي پندارد و از همين روي به خود جريت اقدام به كار را نمي دهد چه ارزش و لياقت هاي خود راباور ندارد و گاه در مقايسه با ديگران ، آنها را چنان بزرگ و داراي هيبت تصورمي كند و چنان در ذهن و خيال خود بزرگ جلوه مي دهد كه گويي خودش رابرابر آنان چون موري در درگاه سليمان مي بيند و يا ذره اي در برابر خورشيدمي پندارد همين امر باعث مي شود وقتي در برابر آنها قرار گرفت دست و پاي خود را گم كند .علت عدم اعتماد به نفس امور متعدد مي تواند باشد كه دراين جا به فراخور اوضاع شخصي شما به چند مورد آن اشاره مي كنيم : 1.گاهي علت عدم اعتماد به نفس ، عدم تسلط بر كار و عمل مورد نظر است وچون بر آن عمل تسلط ندارد لذا دچار تزلزلي و دست و پاچگي مي شود .پرواضح است كه در اين صورت بايد براي از بين بردن عدم اعتماد به نفس مهارت لازم را به كف آوريد .2 .در برخي مواقع علت عدم اعتماد به نفس ،ناشي از عدم ارتباط با اجتماع است يعني كمتر در اجتماع با كسي روبرو شده و كمتر رفت و آمد داشته است . 3 .شايد عدم اعتماد به نفس ترس از استهزاديگران و بدگويي و سخنان بي مورد آنها باشد .4 .خود كم بيني و بزرگ بيني ديگران نيز دو علت اساسي ديگر از علل عدم اعتماد به نفس است به هرحال علت آن هر چه باشد راه علاج آن به ترتيب زير مي باشد : 1 .بايد نقاطضعف و قوت خود را بشناسيد و به واقعيت وضعيت خود آگاهي پيدا كنيدو آن را باور داشته باشيد .2 .هيچ گاه خود را ضعيف و ناتوان و حقيرنشماريد و الفاظي كه چنين مفاهيمي را القا مي كند بر زبان خود جاري نسازيد .3 .با افرادي كه براي شما ارزش قايلند و هويت شخصي شما را باوردارند بيشتر حشر و نشر داشته باشيد و بر عكس از افرادي كه در هر فرصتي شما را تحقير مي كنند و به شما اجازه عرض وجود را نمي دهند، دوري كنيدو هرگز در اين موقعيت ها وارد نشويد .4 .براي ديگران در حد و ترازخودشان مقام و پايگاه قايل شويد تا آنها را انسان هاي فوق العاده و برترمپنداريد .5 .بر اعمالي كه در صدد انجام آن هستيد مانند صحبت در جمع ،سخنراني ، گفتگوي جمعي و ...تسلط علمي كافي داشته باشيد و يا اين تسلط را به دست آوريد .6 .سعي كنيد بيشتر در اجتماعات حاضر شويد وحضور فعال داشته باشيد با آنها صميمي شده و مشاركت اجتماعي خود راافزايش دهيد مثلا درس سيمناري ارايه كنيد - در كلاس سوال خود را مطرحكنيد البته از رفتارهاي كوچك كار خود را شروع كنيد و قبلا آمادگي لازم را به دست آوريد .7 .به استهزا و ريشخند ديگران اصلا توجه نكنيد و مسير ازپيش ترسيم شده را دنبال كنيد .8 .با تمرين فعاليت هاي جمعي و فردي حالت طبيعي خود را حفظ و تقويت كنيد .ب . تقويت اراده : خوب است درابتدا تصويري روشن از افراد با اراده ارايه كنيم : فرد با اراده كسي است كه وقتي در مورد كاري به خوبي تامل مي كند، تصميم به انجام آن مي گيرد و بافعاليت و ثبات قدم آن را به اجرا در مي آورد .پس پا فشاري بر يك تصميم غلط يا داشتن ميلي قهرمانانه ثبات قدم نخواهد بود .در برابر فردي كه داراي اراده ضعيف است با كمترين مشكلي از انجام كار دلسرد شده و كوشش جهت تحقق آن را متوقف مي كند فرد با اراده آنچه را كه با تاملي خواسته است با كوشش و ثبات قدم در پي تحقق آن بر مي آيد .براي تقويت اراده مراحل زير را بايد دنبال نمود : 1 .ارزيابي : در اين مرحله براي مدت يك هفته و هر روز براي چند دقيقه اعمال و رفتار خود را به بوته امتحان و سنجش درآوريد و بررسي كنيد كه اعمال شما چقدر به دنبال اراده شما انجام پذيرفته اند آيا بعد از اراده و پيگيري ثبات قدم داشته ايد يا احساسات آني وگذرا و يا محركهاي خارجي شما را متوقف ساخته اند؟ در ضمن معين كنيدچند در صد از اعمال شما به صورت عادي و بدون اراده و نيت قبلي انجام گرفته اند، در اين مرحله به دست مي آوريد كه چند درصد اعمال شمامحصول تصميم و ارده تان است و چند درصد دچار نارسايي اراده شده ايددر اين جا متوجه خواهيد شد كه آن دسته از اعمالي كه بعد از اراده انجام پذيرفته اند بازده خيلي بيشتري داشته اند .2 .تلقين : ابتدا بايد تلقين هاي منفي را به تدريج از ذهن و فضاي خود دور سازيد مثلا هرگز اين مفاهيم و عبارت را به ذهن نيآوريد ( ( من هميشه كارها را ناتمام رها مي كنم ) ) يا ( ( هر حادثه كوچكي اراده مرا متزلزل مي سازد ) ) يا ( ( من حوصله انجام اين كارها را ندارم ) ) يا ( ( من از اين كار خسته شدم ) ) يا ( ( اين كار بي فايده است ) ) يا ( ( اين كاراثري ندارد ) ) و ...بلكه در عوض كلماتي كه اراده شما را تقويت مي كنند برزبان آوريد مانند ( ( من اين كار را به هر قيمتي بايد انجام دهم ) ) يا ( ( هيچ چيزي مانع كار من نمي شود ) ) يا ( ( رسيدن به اراده قوي براي من آسان است ) ) . 3.برنامه ريزي : براي اعمال خود طي 24 ساعت برنامه ريزي كنيد و تعدادي ازكارهاي مستلزم جهد و جد و ارادي خود را معين كنيد خود را ملزم سازيداين كارها را انجام دهيد .البته اين كارها نبايد خارج توان بالفعل شما واغراق آميز باشند .سپس به هر قيمتي برنامه طراحي شده را به اجرا درآوريدو هيچ چيزي نبايد مانع كار شما شود بعد از يكي دو روز تعداد كارهاي ارادي و ميزان صعوبت آنها را به تدريج افزايش دهيد .4 .محاسبه هر شب اعمال ارادي موفق و موارد ضعف خود را يادداشت كنيد نسبت به مواردموفق شكرگزار باشيد و در صدد رفع ضعف ها برآييد .توجه داريد كه تمام توان ما انسانها هديه الهي است . لذا در برابر موانع از خدا استعانت بجوييد وبايد اراده ما در راستاي اراده خداوند باشد يعني نبايد اعمال ناپسند و موردتنفر خداوند را اراده كنيم در راستاي تقويت اراده اعمال زير را انجام دهيد : 1 .روزه داري هر چند روزه اخلاقي باشد ( كم خوردن و فاصله بين وعده ها رازياد كردن ) 2 .مداومت بر عمل خلاف تمايل نفساني . 3 .پرهيز از پرخوابي ،پرخوري و پر صحبت كردن ، بيكاري ، تنبلي و هر آنچه اراده را سست مي كند .4 .اشتغال به فعاليت هاي سخت و دشوار 5 .هر عملي را به محض خطور به ذهن انجام دهيد و به لحظه بعد حواله ندهيد .6 .ورزشهاي روحافزا مانند شنا، كوهنوردي ، بيابانگردي و ...7 .بپا داشتن نماز در اول وقت . 8.دوري از دلمشغولي به كارهاي روزمره و عبث و بيهوده و پرهيز از روزمرگي در كارها .9 .تلاوت در قرآن و تدبر در معاني آن . 10 .مجالست با افرادصاحب ذوق و هنر و داراي پيشرفت و ترقي . 11 .خواندن كتب زندگي نامه بزرگان علم و دانش و عبرت از زندگي آنها.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.