مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22704 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

اراده انسان در انجام كارها چه نقشي دارد و با اراده خداوند چگونه سازگار است؟
پديد آمدن هر حادثه اي بر اساس مشيّت و خواست خداست و بيرون از قلمرو مشيّت او هيچ حادثه اي تحقق نمي يابد. بنابراين، اراده انسان نيز از مشيّت خداوند خارج نيست; يعني خواست خداي متعال اين است كه انسان، با اراده و انتخاب و تصميم گيري خود كار كند خواه كاري نيك باشد يا بد.
توضيح اين كه ارتباط فعل و اراده به گونه هاي زير است و هر كدام حكمي جداي دارند:
1. فعل بدون اراده: مثلا در برخي حوادث، وجود فرد، يكي از علّتهاست; حال اختيار باشد يا نباشد. فرض كنيد كسي در كنار ديواري نشسته است و ديوار بر رويش خراب مي شود و او مي ميرد. اين حادثه را مي توان از نوع نخست دانست. آشكار است كه هر كس در اين جا مي نشست، كشته مي شد چه بااختيار و چه بي اختيار.
2. اراده بدون فعل: مثل اراده فعل خطا يا نيّت انجام كار نيك. اگر انسان مؤمن تصميم گيرد كه كاري نيك انجام دهد، هر چند در انجامش نقشي نداشته باشد، ثواب مي برد.
3. اراده همراه فعل: كاري كه انسان با اختيار و اراده خويش انجام مي دهد.
4. نه اراده و نه فعل: كاري كه انسان آن اراده نمي كند و انجامش نيز نمي دهد.
اراده انسان، در كارهايي كه اراده نقش دارد، در طول اراده خداوند است. بدون مشيّت الهي نمي توان كاري انجام داد. البته، اگر انسان در مسير كمال قرار گيرد و الهي شود، اراده اش نيز الهي مي گردد و كارهايي را انجام مي دهد كه مورد رضايت خداوند باشد.

ـ5ـ
اگر كسي، كاري بد انجام دهد، اراده خدا بر آن تعلّق گرفته است كه او با اختيار و اراده خويش آن كار ناپسند را انجام دهد.
در كارهايي كه فعل نقش دارد و اراده داراي نقش نيست مثل قسم اوّل صدقه و اعمال صالح و دعاي خير و صله رحم مي تواند رافع آن قانون كلّي باشد به اين صورت كه صدقه و اعمال صالح نيز جزء القله قرار مي گيرند در پيدايش فعل به اين شكل كه هر كس در اين محل قرار مي گيرد(به شرط پرداخت صدقه و انجام كارهاي خير) جان سالم به در مي برد و گرنه هلاك مي گردد البته به شرطي كه اجل محترم او فرا نرسيده باشد.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ6ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.