مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22705 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

چگونه بايد اراده را تقويت كرد؟
اراده، اگر بررسي و تحليل شود معلوم مي گردد كه يك كيفيّت روحي است كه تكيه بر مقدّمات روحي و فكري دارد يعني وقتي يك چيز مطلوب آدمي مي شود و انسان ارتباط سودمند آنرا درك مي كند سپس عشق و علاقه برانگيخته مي شود و آنگاه عضلات و اعضاء بدن تحريك شده و اقدام مي كند كه در اصطلاح مي گوئيم اراده آن كار را نمود. پس آن چيزهايي كه بتواند در انسان انگيزه اي دروني و قوي ايجاد كند اراده را هم تقويت مي كند.
ايمان، در اين صورت اوّلين تقويت كننده اراده است و اين است كه مي بينيم ايمان چه صحنه هاي شگرفي در تاريخ انسان آفريده است البته مصداق اصلي همان ايمان به خداست امّا ايمان به مقصد و هدف هم تأثير بسزايي دارد.
2. تمرين در يك موضوع تقويّت اراده را به دنبال دارد. مثلا روزه خود تمريني براي مقابله با اميال و احياء قدرت اراده است.
3. كتابهايي تحت همين عنوان موجود است كه تستهايي را ارائه نموده اند. بايد مراجعه و مطالعه گردد.

( بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.