-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2274 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از چشم بصيرت چيست؟ آيا داشتن چنين چشمي براي همة انسانها ميسور است؟

مراد از چشم بصيرت، راه يافتن به عالم ماوراي حسن و مشاهدة حقايق و دريافت آن با چشم درون و عقل خلّاق است و گاهي با كنار رفتن پردهها و كشف حقايق جهان غيب ميباشد. امام سجاد(ع) ميفرمايد: بدانيد براي هر بندهاي چهار چشم است: دو چشم كه با آن كار دين و دنيا را مينگرد. دو چشم كه با آن كار آخرتش را ميبيند. هنگامي كه خداوند بخواهد به بندهاي نيكي كند، دو چشمِ درون قلب او را ميگشايد تا با آن غيب و امر آخرت را ببيند .[8]

چشم بصيرت داشتن از ويژگي اولياء اللّه است. امام علي(ع) در توصيف آنها ميفرمايد: دانش با حقيقت بصيرت به آنها روي آورده و رح يقين را لمس كردهاند .[9]

چشم بصيرت چشمي است كه بلال را وادار ميكند اذان را تعطيل كند و بر كناري حضرت علي را تأييد نكند. اين چشم همان است كه اميرالمؤمنين(ع) با آن خدا را ميبيند. شخصي به حضرت گفت: آيا هرگز پروردگارت را ديدهاي؟ امام (ع) فرمود: آيا پرستش كنم چيزي را كه نميبينم؟ عرض كرد: چگونه او را ميبيني؟ حضرت فرمود: چشمهاي ظاهر با مشاهدة حسي او را درك نميكنند ولي دلها با حقايق ايمان او را درك ميكنند .[10]

راه تحصيل چشم بصرت ايمان و يقين و تقوا است. هر قدر ايمان و يقين انسان بالا رود و حجاب هايي كه بر اثر گناهان و روحيات و صفات زشت، اطراف دل را ميگيرد، كنار زده شود، حقائق بيشتري از جهان هستي براي انسان مكشوف ميگردد تا آن جا كه ميتواند ابراهيم وار بر ملكوت آسمانها و زمين نظر كند.[11]

از اين بيان معلوم ميشود كه براي غير معصوم نيز داشتن چنين بصيرتي ممكن است. در حديثي از امام صادق(ع) ميخوانيم كه پيامبر(ص) با يكي از يارانش به نام حارثه روبه رو شد و فرمود: حالت چگونه است؟ عرض كرد: به راستي به يقين رسيدهام. حضرت فرمود: هر چيزي واقعيت و نشانه دارد. نشانة سخت تو چيست؟ عرض كرد: نشانهاش اين است كه نسبت به دنيا بي اعتنا هستم. شب بيدار ميمانم و در گرماي سخت روزه ميگيرم، گويي ميبينم عرش پروردگارم براي حساب آماده است و گويي اهل بهشت را ميبينم كه در بهشت با يكديگر ملاقات ميكنند. گويي صدا و ناله و فرياد اهل دوزخ را ميشنوم. رسول خدا(ص) فرمود: اين بندهاي است كه خداوند قلبش را نوراني ساخته است. حقيقت را ديدهاي، ثابت قدم باشد. عرض كرد: اي رسول خدا، از خدا بخواه كه در راه تو شهيد شوم. فرمود: خدايا، شهادت را روزي حارثه كن! چند روزي بيشتر نگذشت كه پيامبر(ص) گروهي را به يكي از جنگها فرستاد كه حارثه ميان آنها بود و پيكار كرد و شهيد شد.[12]

مهمترين مانع براي كشف و شهود و چشم دل داشتن، هوي پرستي است. قرآن مجيد ميفرمايد: آيا ديدي كسي را كه معبودش را هواي نفس خويش قرار داده و خداوند او را با آگاهي گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشمش پرده افكنده است؟ !.[13]

كسي كه دل و جان را در عشقِ مقام و مال و شهوت باخته، چيزي جز آن را نميتواند ببيند و عشق هوس آلود پردة ضخيمي بر عقلش ميافكند. قلب و روح همچون آيينه است كه بر اثر غبار و زنگار معصيت به هيچ حقيقتي را منعكس نميكند. در حديثي از پيامبر اكرم(ص) ميخوانيم: اگر شياطين دلهاي فرزندان آدم را احاطه نكنند، ميتوانند به جهان ملكوت نظر افكنند .[14]برادر گرامي! به علت تراكم نامهها سعي كنيد سوالات خود را در فاصله زماني بيشتر ارسال كنيد و پشت سر هم نامه نفرستيد.

[8] خصال صدوق، ص 265.

[9] نهج البلاغه، قصار 147.

[10] نهج البلاغه، خطبة 179.

[11] مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج 1، ص 273.

[12] اصول كافي، ج 3، ص 89.

[13] جاثيه (45) آية 23.

[14] بحارالانوار، ج 67، ص 59.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.